Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Służbie BHP w urzędach górniczych

Wyższy Urząd Górniczy
ul.Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo tworzonych i reorganizowanych stanowisk pracy, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, w tym określanie katalogu czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy oraz warunków uciążliwych występujących na stanowiskach pracy w urzędach górniczych
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, w celu oceny ich zgodności z przepisami bhp, a także w celu rozpoznania i zwalczania zagrożeń na stanowiskach pracy w urzędach górniczych
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych oraz dokonywanie czynności organizacyjnych w stosunku do szkoleń okresowych pracowników
 • uczestniczenie w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków oraz stwierdzonych chorób zawodowych, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrolowanie realizacji tych wniosków
 • uczestniczenie w procesie analizowania zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz w procesie tworzenia i nowelizacji aktów prawnych dotyczących zakresu działalności służby bhp, m.in. w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, szczegółowych instrukcji z zakresu bhp i p.poż., instrukcji stanowiskowych i kart ryzyka zawodowego
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędach Górniczych oraz współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • monitorowanie ważności orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, kierowanie pracowników urzędów górniczych na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz aktualizowanie w tym zakresie bazy danych kadrowych w programie "Kadry"


Warunki pracy

• duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne,
• wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
• praca przy komputerze w pozycji siedzącej, wymagająca wysiłku statycznego,
• częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (wyjazdy służbowe do urzędów górniczych, związane z dochodzeniem powypadkowym lub w związku z prowadzonymi przeglądami stanowisk pracy).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych - analiza dokumentów;
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy;
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze;
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, asertywność, skuteczna komunikacja, analityczne myślenie;
- sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany;
- sprawdzenie wymagań pożądanych -analiza dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-17-60.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wyższe i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
(powyżej) w służbie bhp

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie bhp, w szczególności ustaw: Kodeks pracy; o ochronie przeciwpożarowej; o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze; o służbie cywilnej; o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość przepisów rozporządzeń: w sprawie służby bhp; w sprawie ogólnych przepisów bhp; w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy; w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
 • Znajomość przepisów rozporządzeń: w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programu: Word, Excel, Power Point
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Asertywność
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenie okresowe pracowników służby bhp


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego pracowników służby bhp
 • Kopie dokumentów potwierdzających ogólny staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wyższy Urząd Górniczy
  Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - BHP/gł.spec/1/E", należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry