Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/06/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw nadzoru inwestorskiego nad obiektami Policji w specjalności elektrycznej w Wydziale Inwestycji i Remontów

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie w horyzoncie czasowym przekraczającym jeden rok i nadzorowanie w ramach posiadanych uprawnień realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w specjalności elektrycznej w obiektach KWP w Katowicach i jednostkach terenowych w celu zapewnienia sprawności technicznej budynków policji,
 • rozliczanie techniczne, rzeczowe, finansowe, prawne aspektów prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych, w celu ochrony interesów inwestora KWP w Katowicach w budowie,
 • ocenianie stanu technicznego obiektów policji w celu przedstawienia konkretnych propozycji do uwzględnienia w ramach remontów, inwestycji lub dot. przejęcia obiektów w użytkowanie,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej i formalno – prawnej w celu realizacji zadań remontowych, inwestycyjnych lub naprawczych w komórkach organizacyjnych KWP i jednostkach terenowych,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją całości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych lub inwestycyjnych w zakresie elektrycznej w celu udzielenia zamówienia publicznego – w trybie z wolnej ręki oraz poza ustawą,
 • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej oraz uczestniczenie w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego.


Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Główny specjalista realizuje zadania zarówno w pomieszczeniu biurowym jak i w terenie i w budynkach, w których trwają prace budowlane, remontowe.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
Praca w terenie. Zagrożenie korupcją. Stres związany z obsługa klientów zewnętrznych.
Stanowisko pracy umiejscowione jest w Wydziale Inwestycji i Remontów usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Koszarowej 17. Budynki te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze: 3 785,96 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. nadzoru inwestorskiego nad obiektami Policji w specjalności elektrycznej w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej).
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (32) 200 17 42 lub (32)200 1706.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne w specjalności elektrycznej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu nadzoru budowlanego w specjalności elektrycznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • znajomość procedur remontowych i inwestycyjnych
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność negocjacji i argumentowania
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego
 • umiejętność działania pod presją czasu i wyników
 • odporność na stres
 • prawo jazdy kat. B
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do materiałów o klauzuli „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018r., poz. 412 z późn. zm)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (kserokopie świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów itd.)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do materiałów o klauzuli „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018r., poz. 412 z późn. zm)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry