Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Sekcji Programistów w Katowicach Wydziału Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie, budowanie i wdrażanie systemów IT, spójnych z przyjętą w Policji strategią rozwoju IT,
 • projektowanie zmian i uczestniczenie w wyznaczaniu kierunków rozwoju systemów IT, spójnych z przyjętą w Policji strategii rozwoju IT,
 • opracowywanie koncepcji architektury i technik informatycznych dla systemów IT Policji,
 • formułowanie wytycznych i standardów w zakresie architektury i jakości systemów IT Policji,
 • zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie,
 • sprawowanie nadzoru nad wdrożonym oprogramowaniem i dokonywanie niezbędnych modyfikacji.


Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,9 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w tworzeniu systemów i rozwiązań teleinformatycznych, doświadczenia w utrzymaniu systemów i rozwiązań teleinformatycznych, doświadczenia w zakresie architektury rozległych systemów teleinformatycznych, doświadczenia programistycznego,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, zrozumienie dokumentacji technicznej oraz kształcenie i samokształcenie merytoryczne w tym języku,
 • znajomość technologii relacyjnych baz danych MS SQL,
 • bardzo dobra znajomość SQL oraz T-SQL,
 • doświadczenie w programowaniu obiektowym np. z wykorzystaniem środowiska MS.NET ( C#, .VB, VB6),
 • wiedza w zakresie budowania raportów bazodanowych (Crystal Reports),
 • wiedza w zakresie analizy i projektowania,
 • znajomość notacji modelowania systemów np. BPMN, UML oraz narzędzi wspierających procesy analityczne np. Enterprise Architect,
 • wiedza w zakresie WebServices, XML, XSD,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej systemów informatycznych oraz wersjonowaniu kodów źródłowych,
 • zdolności analityczne i umiejętność planowania,
 • kreatywność, samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • operatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność przekazywania wiedzy i przeprowadzania szkoleń,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność planowania strategicznego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (min. B2), umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz udział w ewentualnych spotkaniach z partnerami zagranicznymi,
 • doświadczenie w programowaniu obiektowym z wykorzystaniem środowiska MS.NET (C++, C#) , Eclipse (Java), JDeveloper (Java),
 • praktyczna znajomość technologii Oracle ADF, ADF Business Components, ADF Faces,
 • znajomość języków PHP, CSS, HTML,
 • znajomość języka Java, Javascript,
 • znajomość frameworków Hibernate i Spring 5,
 • znajomość technologii IBM Lotus Workflow 7,
 • posiadanie wiedzy z zakresu audytu teleinformatycznego,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość zagadnień SOA,
 • znajomość narzędzi SVN oraz CVS.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista/BŁiI-SP w Katowicach BKGP 6/19”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry