Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w Oddziale GDDKiA w Bydgoszczy

85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Koordynuje, sprawdza, weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu; rozpatruje poprawność projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnia projekty w różnych stadiach dokumentacji w celu właściwego projektowania zmian organizacji ruchu w ramach działań związanych z realizacją programów rządowych
  • Kontroluje oraz analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg; bierze udział w odbiorach oznakowania dróg
  • Koordynuje planowanie i realizuje zadania programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Zapobiega powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i współpracuje przy wprowadzaniu ograniczenia w ruchu bądź przy zamykaniu dróg dla ruchu w wypadkach kiedy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu
  • Realizuje procedury audytu i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Prowadzi i analizuje bazy danych o wypadkach drogowych
  • Realizuje zadania określone w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  • Prowadzi i wykonuje zadania związane z Krajowym Systemem Zarzadzania Ruchem


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1. Praca w terenie,


2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


3. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1.      Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2.      Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3.      Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4.      Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zarządzania ruchem lub zarządzania drogami lub budowy dróg lub projektowania dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu

pozostałe wymagania niezbędne:

  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym
  • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office
  • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

  • kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, z zakresu audytu BRD
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • dokumenty potwierdzające ewentualne spełnianie pozostałych wymagań

  • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-09
    Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
    Miejsce składania dokumentów:
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
    Oddział w Bydgoszczy
    ul. Fordońska 6
    85-085 Bydgoszcz
    lub pocztą elektroniczną na adres bydgoszcz.rekrutacja@gddkia.gov.pl

    Prezentacja firmy

    Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

    Informacje dodatkowe

    Ostatnia aktualizacja:
    29/07/2021
    Wymiar etatu:
    Pełny etat
    Rodzaj umowy:
    Na czas nieokreślony
    Liczba wakatów:
    1
    Min. doświadczenie:
    1 rok
    Min. wykształcenie:
    Wyższe licencjackie
    Branża / kategoria:
    Praca Administracja Publiczna
    do góry