Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw betonu i materiałów wiążących w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku

00-874 Warszawa Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje i analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych betonów, materiałów wiążących o prefabrykatów betonowych
 • koordynuje zadania oraz współpracuje z Kierownikiem Zespołu Betonu i Materiałów Wiążących, odpowiada za realizowane zadania
 • wykonuje badania laboratoryjne betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych
 • opracowuje monitoring jakości z wykonanych badań na realizowanych zadaniach drogowo-mostowych
 • pobiera próby w terenie, transportuje je i przygotowuje próby
 • wykonuje badania laboratoryjne związane ze sprawdzaniem recept
 • kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań
 • kontroluje i monitoruje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu


Warunki pracy

praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych,


warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 godz.,


praca w terenie na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie, wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych, 


prowadzenie samochodu służbowego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Na stronie BIP GDDKiA opublikowane zostały wzory oświadczeń dla kandydatów startujących w naborze na wolne stanowiska w GDDKiA:


https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. "B"
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: kursy z zakresu technologii drogowych
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych
 • znajomość normy zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul, Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn. 8:00-18:00; wt.-pt., 8:00 -16:00)
  lub pocztą elektroniczną na adres bialystok.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/03/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi