Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

ul. 30 Stycznia 29
83-110 Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym jednostki
 • kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa oraz wydatków budżetowych jednostki
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządzanie listy płac pracowników PIW oraz Urzędowych Lekarzy Weterynarii
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej
 • dokonywanie bieżącej analizy sposobu gospodarowania majątkiem i środkami budżetowymi
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS, sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz pozostałych sprawozdań okresowych
 • obsługa systemów komputerowych z zakresu księgowości, obsługa informatycznego systemu obsługi Budżetu Państwa (Trezor)
 • windykacja należności, sporzadzanie tytułów wykonawczych i upomnień
 • Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych
 • kierowanie zespołem ds. finansowo-księgowych i administracyjnych


Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie.
Udział w szkoleniach oraz reprezentacja Urzędu.
Praca przy komputerze.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do budynku po schodach,brak wind i podjazdów.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowana płaca zasadnicza to 2764 zł brutto.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane .
Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych zostaną odrzucone.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
W przypadku dużej liczby kandydatów zostanie przeprowadzony test z wiedzy niezbędnej na stanowisku Głównego Księgowego.
Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów i księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • spełnienie warunków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • Znajomość ustawy w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz programów: Word, Excel, Outlook, Płatnik, programu finansowo-księgowego Finanse Premium, programu kadrowo-płacowego AGA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry