Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
Szczecin ul. Niemcewicza 26

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rachunkowość Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, opracowywanie dokumentacji księgowej i finansowej.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.
 • Prowadzenie analiz wykorzystania środków finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych oraz terminowe ich przekazywanie.
 • Prowadzenie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.
 • Sporządzanie list płac, zobowiązań z nich wynikających, realizowanie należnych potrąceń, realizacji rozliczeń z ZUS.
 • Realizowanie innych zleconych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zadań.
 • Sporządzanie planów finansowych i budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.
 • Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Sporzadzanie deklaracji podatkowych.
 • Obsługa księgowa ZFŚS.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Dekretowanie dokumentów księgowych.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.


Warunki pracy

1. Praca biurowa, narzędzia i materiały pracy - komputer i urządzenia biurowe.
2. Praca wymagająca podejmowania decyzji.
3. Praca wymagająca koncentracji uwagi, systematyczności, odporność na sytuacje stresowe
4. Bariery architektoniczne: brak barier architektonicznych, w budynku widna , drzwi
odpowiedniej szerokości, niedostosowane toalety.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. SZCZECIN 91 4210770 lub 601 83 79 55
Oferte proszę dostarczyć w zaklejonej kopercie z napisem - OFERTA PRACY GŁóWNY KSIĘGOWY


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe 1. spełnienie jednego z warunków: a. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, b. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, c. posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz.1020 z póżn. zm.)
 • najomość przepisów prawa związanych z zagadnieniami rachunkowości budżetowej, klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej;
 • znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o służbie cywilnej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
  ul. Niemcewicza 26 pok. 620
  71-520 Szczecin
  Oferta pracy "GŁÓWNY KSIĘGOWY"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry