Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 25/27
86-300 Grudziądz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej.
 • Planowanie środków budżetowych.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej.
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej oraz prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku i okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji tego majątku.
 • Prowadzenie kasy dla środków budżetowych, pozabudżetowych.
 • Realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami.
 • Rozliczanie środków przewidzianych dla jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.


Warunki pracy

Praca biurowa, w godzinach 7.30-15.30. Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym/ naturalnym oświetleniu,
- stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,
- częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner, telefon
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca na 1 piętrze, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy w służbie cywilnej – główny księgowy w sekcji finansów”.
Oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie przeprowadzony w następujących etapach:
I. Weryfikacja dokumentów:
a) sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydatkę/kandydata ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów formalnych.
II. Sprawdzian wiedzy i umiejętności :
a) sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru) - składający się z 20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu, b) ewentualnie sprawdzian umiejętności – obsługa programu kadrowo – płacowego WF Gang i Fa – Kir.
III. Rozmowa kwalifikacyjna.
IV. Ustalenie wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienie najlepszych kandydatów.
Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów kolejnych etapów naboru dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.pspgrudziadz.pl.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.02.2018 r.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyników naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (+48) 56 4506638.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie / wyższe zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie o odrębnych przepisów


doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
Dla wykształcenia średniego co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości, dla wykształcenia wyższego co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o PSP, ustawy o służbie cywilnej, ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych oraz prawa pracy.
 • Niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności i instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu kadrowo – płacowego WF - Gang i Fa – Kir.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Rzetelność, dyspozycyjność, samodzielność i odpowiedzialność.
 • Prawo jazdy kat. B.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o niekaralności przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności i instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawo jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry