Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny ekspert skarbowy do spraw technik kryminalistycznych w Referacie – Centrum Kompetencyjnym Technik Kryminalistycznych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Olsztynie

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
10-950 Olsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspieranie merytorycznie techników kryminalistyki, doradzanie w zakresie dokonywania kryminalistycznych oględzin dowodów i śladów przestępstw oraz ich przydatności procesowej w celu wspomagania procesu wykrywczego.
 • Opracowywanie standardów i wytycznych w zakresie technik kryminalistycznych oraz monitorowanie i wdrażanie nowych technologii w celu wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie technik kryminalistycznych.
 • Współpraca z ośrodkami naukowymi w zakresie technik kryminalistycznych oraz czynności związanych z procesem wykrywczym w celu rozwoju kompetencji własnych oraz funkcjonariuszy wykonujących te zadania.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno – biurowa,
użytkowanie monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
praca siedząca,
praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym,
zagrożenie korupcją,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca administracyjno – biurowa,
narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
brak szkodliwych i niebezpiecznych warunków pracy,
budynek nie posiada barier architektonicznych – wyposażony w podjazd,
w budynku jest winda,
toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.

Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych,
II etap: Pisemny test wiedzy merytorycznej,
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

CV i list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które również są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia
w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 4300,00 zł
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 539 70 53, 89 525 42 36,
e-mail: izk.IAS.370000@mf.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze zwalczania przestępczości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość praktycznych i prawnych aspektów taktyki i technik kryminalistycznych,
 • umiejętność tworzenia i redagowania aktów prawnych,
 • komunikatywność,
 • argumentowanie,
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie dydaktyki.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
  z dopiskiem „Oferta pracy WMUC-S Olsztyn 378000-CKTK”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry