Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Słupsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

bosman portu w Inspektoracie Administracji Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych

Urząd Morski w Słupsku
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, przestrzeganiem przepisów portowych i innych zarządzeń porządkowych
 • Kontrola jednostek na wyjściu pod kątem spełnienia wymogów Karty Bezpieczeństwa
 • Nadzór i kontrola w zakresie stanu techniczno - eksploatacyjnego urządzeń hydrotechnicznych
 • Koordynacja ruchu jednostek w porcie i na redzie - regulowanie ruchem jednostek na redzie na wejściu do portu
 • Kontrola działania na obszarze portu i redy: oznakowania nawigacyjnego, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń oświetlenia portowego
 • Obsługa radiotelefonu, prowadzenie zapisów w Dzienniku Portowym oraz stały nasłuch UKF
 • Przekazywanie codziennej informacji o warunkach hydrometeorologicznych oraz wydarzeniach w porcie do Inspektoratu Monitorowania Ruchu Morskiego
 • Współudział w akcjach ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych


Warunki pracy

Czynniki uciążliwe:
- praca w równoważnym systemie czasu pracy (12-godzinnym) - także w nocy, soboty, niedziele i święta,
- obchód terenów portowych, kontrola nabrzeży i jednostek pływających, wchodzenie z nabrzeża na jednostki pływające - bez względu na występujące warunki atmosferyczne, także przy oblodzeniu,
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 h dziennie,
- obsługa radia VHF i radaru.

Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer, radar, UKF

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.

Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3498,42 zł + dodatek stażowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z gospodarką morską

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub świadectwo operatora radarowego wydane po 24 sierpnia 2000 r.
 • Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu UKF
 • Ważne świadectwo zdrowia dla marynarzy, wydane przez uprawnionego lekarza
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • Dyplom szypra drugiej klasy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość przepisów z zakresu administracji morskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym potwierdzona zdanym testem Marlinsa


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub kopia świadectwa operatora radarowego wydanego po 24 sierpnia 2000 r.
 • Kopia świadectwa operatora łączności bliskiego zasięgu UKF
 • Kopia aktualnego świadectwa zdrowia dla marynarzy, wydanego przez uprawnionego lekarza
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dyplomu na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • Kopia dyplomu szypra drugiej klasy
 • Kopia Certfikatu MARLINS®

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry