Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Krajowa Informacja Skarbowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw udzielania – w ramach dostępnych kanałów komunikacji – informacji w zakresie prawa podatkowego i/lub celnego w Szóstym Wydziale Obsługi Klienta

Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i/lub celnego w ramach dostępnych kanałów komunikacji, w celu pomocy klientom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i/lub celnych
 • Monitorowanie wydanych interpretacji indywidualnych oraz innych wybranych źródeł wiedzy, które dotyczą przepisów prawa podatkowego i/lub celnego, w celu ich wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej i/lub celnej
 • Opracowywanie i aktualizowanie kart bazy wiedzy Krajowej Informacji Skarbowej, w tym karty Poradnika Pytań i Odpowiedzi, w celu wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej i/lub celnej
 • Sygnalizowanie rozbieżności interpretacyjnych w zakresie udzielanych odpowiedzi w celu ujednolicenia stanowiska


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie
• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie niższe niż 3.506,08 zł brutto
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
• nagrody jubileuszowe
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
• ciekawe godziny pracy ustalane harmonogramami: 7.00–15.00, 8.00–16.00 oraz 10.00–18.00
• rewelacyjna lokalizacja w centrum Torunia
• pokój śniadaniowy w miejscu pracy
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez KAS.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• obsługa klienta zewnętrznego,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• praca w klimatyzowanym pomieszczeniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku: komputer, telefon, drukarka.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w budynku IX piętrowym,
• przestrzeń pracy: pierwsza kondygnacja budynku (- 1) oraz I piętro,
• budynek wyposażony w dźwig osobowy,
• wejście główne posiada podjazd zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,
• brak węzła sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,
• miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,
• budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchoniemych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba podejmująca zatrudnienie w służby cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: testu wiedzy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej, sprawdzenia umiejętności praktycznych – rozmowy przez telefon oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 63.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Rzetelność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen)
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry