Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw inspekcji państwa portu w Inspektoracie Państwa Portu

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzial w inspekcjach statków o obcej przynależności i sporządzanie raportów z inspekcji,
 • udział w opracowaniu i opiniowaniu projektów krajowych aktów prawnych,
 • udział w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
 • udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w ramach Programu Szkolenia i Oceny Kompetencji Inspektorów PSC.


Warunki pracy

- zagrożenie korupcją,
- szczególnie trudne warunki środowiskowe (przestrzenie zamknięte, pomieszczenia siłowni
okrętowych etc.,
- zmienne warunki atmosferyczne,
- wysiłek fizyczny (wejścia po trapach, drabinkach, pokonywanie wielu kondygnacji),
- nietypowe godziny pracy (pełnienie dyżurów i przeprowadzanie inspekcji w godzinach
wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy),
- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
- brak przystosowania toalet i ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych zarówno
w budynku jak i na statkach będących przedmiotem inspekcji.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty tj. życiorys (c.v.), list motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikują się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 4403 554. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 4403 410.

Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 4500,00 zł + dodatek stażowy.
Oferty niekompletne, otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w charakterze oficera na statkach morskich

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska, ochrony statku oraz pracy na morzu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dyplomu kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kserokopia prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-CoV-2 dokumenty należy
  przesłać na adres:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Pl. Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry