Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw ds. administracyjno - biurowych w Zespole ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie - Jasionce

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługiwanie sieci utajnionej łączności telekopiowej „TURKUS", przesyłanie, przyjmowanie oraz rejestrowanie szyfrofaksów, telegramów w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów;
 • Ewidencjonowanie, terminowe przekazywanie i dostarczanie do adresatów korespondencji faksowej i elektronicznej wchodzącej i wychodzącej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów;
 • Terminowe przekazywanie i dostarczanie do adresatów korespondencji niejawnej, zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony przed dekonspiracją oraz obsługiwanie i konserwowanie sprzętu łączności specjalnej w celu zapewnienia właściwego obiegu informacji niejawnych;
 • Wydawanie stosownych dokumentów dot. wyjazdów służbowych, delegacji, prowadzenie dokumentacji z tym związanej w celu zapewnienia poprawności realizowanych zadań;
 • Ewidencjonowanie oraz rozdzielanie materiałów biurowych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki;
 • Prowadzenie na bieżąco książki ewidencji mienia placówki oraz uzgadnianie raz na kwartał książki mienia z ewidencją główną w celu zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym;
 • INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STANOWISKA: Stanowisko zostało utworzone w celu zapewnienia właściwego obiegu korespondencji jawnej i niejawnej oraz w celu zapewnienia sprawnego prowadzenia spraw związanych z wydawaniem stosownych dokumentów podróży i rozdziału materiałów biurowych. Zadania wykonywane na stanowisku asystenta mają charakter jednolity, określony odpowiednimi procedurami. Stanowisko pracy wymaga realizacji zadań w sposób systematyczny i rzetelny. Zadania wymagają bardzo dobrej znajomości procedur i wytycznych w w/w zakresie. Zmiany w przepisach, procedurach i wytycznych wymagają od pracownika umiejętności interpretacji oraz aktualizacji posiadanej wiedzy (kilka razy w roku). Osoba na tym stanowisku, z uwagi na częste kontakty z funkcjonariuszami oraz pracownikami, powinna cechować się komunikatywnością i wysoką kulturą osobistą. Na opisywanym stanowisku pracy nie jest wymagana kreatywność, ponieważ obieg dokumentów odbywa się według ściśle określonych procedur. Praca polega na zapewnieniu terminowego i zgodnego z przepisami obiegu korespondencji jawnej i niejawnej, wchodzącej i wychodzącej, przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa użytkowanych sieci informatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z ich dokumentacją bezpieczeństwa oraz prowadzeniu spraw administracyjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki. W przypadku zaistnienia sytuacji bezprecedensowych decyzje podejmowane są w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, a od pracownika oczekuje się przedstawienia propozycji rozwiązań zgodnych z przepisami.


Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Placówki SG w Rzeszowie - Jasionce (Port lotniczy Rzeszów-Jasionka). Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera (również powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym). Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca w systemie jednozmianowym. Brak podległych pracowników. Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu z organami zewnętrznymi (sąd, prokuratura, policja, itp.) w celu ustalenia numerów kontaktowych oraz potwierdzenia wysłanej korespondencji.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze w budynku trzykondygnacyjnym, na terenie kompleksu Portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Budynek posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, jednakże w pozostałym zakresie nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku brak jest miejsc parkingowych, najbliższy parking znajdują się około 200 metrów od budynku. Brak czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Pracownikom oferujemy:
• wynagrodzenie zasadnicze na powyższym stanowisku około 2837,07 zł brutto plus ewentualnie dodatek za wysługę lat zgodnie z indywidualnym stażem pracy (od 5 lat - 5%, wzrastające do lat 20 - 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy),
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• „nagrody jubileuszowe”,
• możliwość rozwoju i współpracy ze specjalistami.
2. Oferty niekompletne lub otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).
3. Uzupełnianie ofert jest możliwe poprzez Urząd Pocztowy lub Kancelarię Jawną w terminie do dnia 31.10.2019 r.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia to m.in. kopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły.
5. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
6. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
7. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
8. Aplikacje osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
9. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERT PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PROSZĘ O DOŁĄCZENIE DO APLIKACJI KOPII DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. JEŻELI PODANE DANE BĘDĄ OBEJMOWAŁY SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 RODO, KONIECZNA BĘDZIE WYRAŹNA ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA W DOWOLNYM CZASIE.
10. Prosimy o kompletne kserokopie dokumentów.
11. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowiska cywilne, które są dostępne na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni
12. Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu
13. UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem dokumenty i oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się taką aplikację, w której list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Ponadto, w liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko (dokładna nazwa stanowiska oraz ewentualnie nr ogłoszenia), o które kandydat/kandydatka się ubiega. DOKUMENTACJĘ NALEŻY SKŁADAĆ W JĘZYKU POLSKIM, W INNYM PRZYPADKU WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE SPORZĄDZONEGO TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ UPRAWNIONEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 673 2254, 16 673 2875.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
doświadczenia w pracy biurowej lub administracyjnej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • Znajomość przepisów prawnych: ustawa ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie o podróżach służbowych funkcjonariuszy SG,
 • Kreatywność, obowiązkowość oraz dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna jako załącznik, jak również na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry