Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent do spraw obsługi Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Medyce

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie trwałych i pomocniczych urządzeń ewidencyjnych, przyjmowanie, przesyłanie, przechowywanie, przekazywanie oraz rejestrowanie niejawnej i jawnej korespondencji wchodzącej i wychodzącej w celu kontroli właściwego obiegu dokumentów.
 • Sprawdzanie poprawności dokumentów niejawnych oraz jawnych pod względem formalnym, zgodności załączników ze stanem faktycznym w celu podjęcia decyzji o przyjęciu dokumentu do rejestracji, bądź odmowie przyjęcia ze względu na niespełnianie wymogów formalnych.
 • Udzielenia interesantom informacji w zakresie problematyki leżącej w kompetencji kancelarii ogólnej, a w razie konieczności kierowanie ich do właściwych jednostek albo komórek organizacyjnych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Prowadzenie ewidencji pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych w celu zapewnienia właściwego rozdysponowania i gospodarowania nimi
 • Odbieranie elektronicznej poczty (EPUAP) oraz poczty europejskiej w celu przekazania jej Komendantowi placówki, rozliczanie i sporządzenia comiesięcznych zestawień przesyłek krajowych i międzynarodowych w celu dokonywania płatności za wystawione faktury BiOSG przez Pocztę Polską.
 • Bieżące organizowanie i planowanie odbioru od posiadaczy dokumentów niejawnych i jawnych, podejmowanie decyzji związanych z archiwizacją lub wpisem ich na protokół brakowania w celu rozliczenia z dokumentów niejawnych i jawnych Placówki.
 • Ścisła współpraca z komisją ds. przeglądu dokumentów niejawnych, realizowanie zadań w zakresie zmian i znoszenia klauzul tajności dokumentów niejawnych w celu realizacji obowiązujących regulacji prawnych, odnotowywanie faktu zmiany klauzuli tajności dokumentu w urządzeniach ewidencyjnych.
 • Udostępnianie i wydawanie materiałów osobom uprawnionym, porządkowanie posiadanych zasobów matriałów oraz egzekwowanie zwrotu materiałów niejawnych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu materiałów niejawnych i jawnych.


Warunki pracy

czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej - praca w systemie jednozmianowym
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym (również powyżej 4 godzin)
- brak podległych pracowników.

KONTAKTY ZEWNĘTRZNE:
-pracownicy urzędu pocztowego lub kurier w celu przekazania lub przyjęcia korespondencji – kilka razy w tygodniu
-pracownicy firm i instytucji w celu złożenia wniosku o wydanie lub przedłużenia przepustki granicznej lub stałej - kilka razy w miesiącu.
MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.
Brak czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań.

Stanowisko stworzone w celu zapewnienia obsługi kancelaryjno-administracyjnej Placówki polegającej na bieżącym prowadzaniu ewidencji dokumentów niejawnych oraz jawnych otrzymywanych, wysyłanych i wydawanych jak również ich terminowym dostarczeniu do właściwych adresatów.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Wynagrodzenie zasadnicze na powyższym stanowisku wynosi 2 647,29 zł brutto plus ewentualnie dodatek za wysługę lat (zgodnie z indywidualnym stażem pracy) .
2. Oferty niekompletne lub otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).
3. Uzupełnianie ofert jest możliwe poprzez Urząd Pocztowy lub Kancelarię Jawną w terminie do dnia 06.05.2019 r.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia to m.in. kopia świadectwa /dyplomu ukończenia szkoły. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy to np. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie - RODZAJ i DŁUGOŚĆ (CZAS - OKRES).
5. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
6. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
7. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
8. Aplikacje osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu
naboru.9.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne proszę o dołączenie do aplikacji kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub kopię orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).
10. Prosimy o kompletne kserokopie dokumentów.
11. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowiska cywilne, które są dostępne na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem:http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni
12. Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem:http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu
13. UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem dokumenty i oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się taką aplikację, w której list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Ponadto, w liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko (dokładna nazwa stanowiska oraz ewentualnie nr ogłoszenia), o które kandydat/kandydatka się ubiega. DOKUMENTACJĘ NALEŻY SKŁADAĆ W JĘZYKU POLSKIM, W INNYM PRZYPADKU WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE SPORZĄDZONEGO TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ UPRAWNIONEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
1 rok doświadczenia w pracy w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejetność pracy zespole
 • umiejętnośćwyrażania myśli w mowie i piśmie
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach wywołujących stres
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • umiejętność obsługi urzadzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu(dostępna również na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej)
 • W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne: kopie dokumentów potwierdzajacych niepełnosprawność (aktualne orzeczenie ustalajace stopień niepełnosprawności lub kopie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w przypadku jego posiadania.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
  ul. Mickiewicza 34,37 - 700 Przemyśl
  Dokumenty należy składać listownie lub osobiście w Kancelarii Jawnej znajdującej się pod adresem jak wyżej.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry