Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Elblągu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

archiwista do spraw archiwizacji, klasyfikacji i gromadzenia materiałów archiwalnych i niearchiwalnych znajdujących się w składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Komenda Miejska Policji w Elblągu
ul. Tysiąclecia 3
82-300 Elbląg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i udostępnianie akt archiwalnych i niearchiwalnych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy w archiwum
 • gromadzenie, zabezpieczanie i konserwacja zgromadzonych akt
 • prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, BC oraz dokumentacji, której okres przechowywania minął
 • dokonywanie ekspertyzy materiałów archiwalnych przy udziale merytorycznie uprawnionych osób
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej planowania i sprawozdawczości
 • przeprowadzanie okresowych skontrów i inwentaryzacji
 • kontrola dokumentacji niejawnej i jawnej przyjmowanej do składnicy akt
 • prowadzenie szkoleń w zakresie archiwizowania i brakowania dokumentów jawnych i niejawnych - kategoria BC
 • merytoryczny i formalny nadzór nad funkcjonowaniem składnicy akt w Komisariacie Policji w Pasłęku


Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych i piwniczych przy naturalnym i sztucznym oświetleniu przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, praca w systemie jednozmianowym, 8-godzinny czas pracy, szkodliwe warunki pracy w postaci kontaktu z kurzem, pyłami i grzybami, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny przy przenoszeniu zasobów archiwalnych, w budynku brak podjazdów i wind.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie.
Złożone dokumenty nie będą zwracane.
W ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych: numeru telefonu oraz adresu do korespondencji,
Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej w zakresie wymogów pożądanych określonych w ogłoszeniu, zostaną poinformowani o kolejnym etapie rekrutacji telefonicznie.

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Elblągu postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem wydanym przez inny uprawniony podmiot.

TECHNIKI I METODY NABORU:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych
- test wiedzy z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy
- rozmowa kwalifikacyjna
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2716,69 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej Dz. U. 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.)

Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 55-230-12-39.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 742)
 • Ukończenie szkolenia lub kursu w zakresie archiwizacji
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Inicjatywa
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania archiwum i składnicy akt
 • znajomość przepisów z zakresu archiwizacji
 • znajomość ustawy o Policji oraz obowiązujących w polskim prawie kodeksów w zakresie niezbędnym dla danego stanowiska
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów resortowych MSWiA
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa
 • umiejętność obsługi komputera


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie odbycia kursu lub szkolenia w zakresie archiwizacji
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. 2019 r. poz. 742)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu - wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej BIP KMP ELBLĄG w zakładce "Ochrona danych osobowych (RODO)" lub osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Elblągu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry