Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/06/2019.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Częstochowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

archiwista do spraw udostępniania i przechowywania zasobu Oddział I ewidencji, opracowania, przechowywania zasobu, informacji i udostępniania

Archiwum Państwowe w Częstochowie
ul. Tadeusza Rejtana 13
42-200 Częstochowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje akta do udostępniania, dostarcza zamówione akta do Czytelni Akt, odbiera zwroty i umieszcza je w magazynach, prowadzi inwentarz topograficzny
 • Wykonuje czynności związane z zabezpieczeniem zasobu i profilaktyką konserwatorską (odkurzanie akt, znakowanie, przepakowywanie itp.)
 • Prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską, w tym przygotowuje i realizuje odczyty, pogadanki, prelekcje, wystawy, oprowadza wycieczki
 • Prowadzi bibliotekę Archiwum (ewidencjonuje wpływy i ubytki księgozbioru, prowadzi dokumentacje wypożyczeń, dba o właściwy stan fizyczny księgozbioru
 • Odpowiada za rozmieszczenie materiałów archiwalnych w magazynach


Warunki pracy

Praca biurowa często wymagająca wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem dokumentacji, kontakt z kurzem w magazynach mogący powodować alergie, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły, permanentna obsługa klienta. Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak windy wewnętrznej przy konieczności poruszania się między kondygnacjami. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie postępowania kwalifikacyjnego nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum Państwowego w Częstochowie). Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Dokumentów nie odsyłamy. Możliwy odbiór osobisty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 363 89 31 wew.5 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe historyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, języka rosyjskiego i niemieckiego w stopniu podstawowym
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry