Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

archiwista do spraw kwerend Oddział Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych

85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 65

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowanie kwerend krajowych i zagranicznych
 • Udzielanie informacji, w tym też użytkownikom czytelni, o trybie przeprowadzania kwe-rend oraz o materiałach archiwalnych
 • Indeksowanie w akt w komputerowych bazach danych
 • Nadzorowanie zabezpieczania materiałów archiwalnych w toku udostępniania w czytelni
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni podczas nieobecności jej stałej obsługi
 • Prowadzenie prac naukowych objętych planem Archiwum


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem
- praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt
- kontakt z kurzem
- praca w siedzibie urzędu Bydgoszcz ul. Dworcowa 65 oraz w Sekcji ds. gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych Bydgoszcz ul. Wiślana 27
Otoczenie organizacyjno – techniczne miejsca pracy
- praca z materiałami archiwalnymi
- możliwy kontakt z czynnikiem alergennym
- okresowo praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- budynek przy ul. Dworcowej nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni/ zostaną powiadomione/ni/ o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Dokumentów nie odsyłamy, oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 33-95-403, 33-95-401.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów dotyczacych tajemnicy państwowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu archiwistyki lub historii
 • ukończony kurs kancelaryjno - archiwalny
 • znajomość obsługi komputera (Acces, Word)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie archiwistyki
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych z zakresu archiwistyki lub historii

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry