Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

analityk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku,
Trakt Św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie próbek wód powierzchniowych, gleby, osadów, odpadów oraz prowadzenie w związku z tym odpowiedniej dokumentacji,
 • wykonywanie pomiarów stanu czystości powietrza za pomocą przenośnych manualnych i automatycznych urządzeń pomiarowych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
 • analiza i weryfikacja danych pomiarowych generowanych na stacjach monitoringu powietrza,
 • wykonywanie pomiarów pól elektromagnetycznych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • dbałość o przestrzeganie zasad zapisanych w Systemie Zarządzania obowiązującym w Laboratorium,
 • dbałość o powierzony sprzęt, przestrzeganie terminów wzorcowania, kalibracji i legalizacji.


Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, częste wyjazdy w teren,
bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy,
brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet,
stabilizacja i ciekawa praca, regularne wypłacanie wynagrodzenia, dodatek stażowy,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody w zależności od wyników pracy,
możliwość rozwoju zawodowego, wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno -
oświatowej lub sportowo - rekreacyjnej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nabór kandydatów/kandydatek odbywa się III etapowo. I etap ocena dokumentów złożonych przez kandydatki i kandydatów do pracy pod kątem terminowości, kompletności i spełnienia pozostałych wymogów formalnych oraz ocena kandydatek i kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. II etap to rozmowy kwalifikacyjne, na które zaproszone są te osoby których wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe odpowiada wykonywaniu obowiązków służbowych zamieszczonych w ofercie. III etap to rozmowy z kierownictwem WIOŚ na które zapraszane są osoby wytypowane z II etapu. III etap kończy się wyborem kandydatki lub kandydata na stanowisko określone w naborze. Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni roboczych od zakończenia naboru. Dodatkowych informacji udziela Pan Dariusz Dufke p.o. Naczelnika Wydziału Inspekcji tel. 587659949. Wynagrodzenie zasadnicze 2100zł. brutto.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ogólne, techniczne, chemiczne, ochrona środowiska

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry