PKP SA

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Nieruchomości
Liczba pracowników:
2800
Adres WWW:
http://www.pkpsa.pl/

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.

PKP SA

1 - 13 z 13

ofert pracy

 • Zakres czynności: realizacja i koordynacja zadań związanych z likwidacją obiektów budowlanych z rozliczeniem likwidacji włącznie na terenie woj. pomorskiego oraz zadań inwestycyjnych na terenie Rejonu w Gdańsku zbieranie i przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planu likwidacji i inwestycji kompletowanie materiałów wyjściowych do opracowania projektów robót rozbiórkowych i inwestycyjnych ...

 • Zakres Czynności: inwentaryzacja udostępnianie materiałów z Archiwum klientom wewnętrznym i zewnętrznym Wymagania: status studenta lub absolwenta szkoły średniej dyskrecja, sumienność, dokładność dobra znajomość obsługi komputera, w tym MS Office umiejętność samodzielnego organizowania pracy umiejętność szybkiego uczenia się i nabywania nowych kompetencji Oferujemy: bezpłatną praktykę przez okres do 3 ...

 • Zakres Czynności: opracowywanie określonej dokumentacji planistycznej związanej z realizacją zadań na rzecz obronności koordynacja opracowania dokumentacji planistycznej i jej bieżąca aktualizacja opracowywanie sprawozdań z działalności obronnej prowadzenie dokumentacji określonych przewozów kolejowych oraz opracowywanie zestawień miesięcznych i rocznych opiniowanie i uzgadnianie planów ...

 • Zakres Czynności: współpraca z Wydziałem Archiwum Zakładowego PKP S.A. w Sosnowcu współpraca z ZUS w zakresie realizowanych zadań porządkowanie akt rejestracja wniosków Wymagania: status studenta lub absolwenta szkoły średniej dyskrecja, sumienność, dokładność dobra znajomość obsługi komputera, w tym MS Office umiejętność samodzielnego organizowania pracy umiejętność szybkiego uczenia się i nabywania ...

 • Zakres czynności: bieżąca obsługa pasażerów w InfoDworcu Warszawa Zachodnia/Warszawa Wschodnia przyjmowanie skarg i wniosków, udzielanie informacji na temat lokalizacji obiektów na dworcu i w jego sąsiedztwie, godzin pracy poszczególnych obiektów i punktów handlowych i usługowych na dworcu udzielanie informacji i niezbędnej pomocy w obsłudze urządzeń na dworcu, przyjmowanie i przekazywanie do ...

 • Zakres czynności: prowadzenie rejestru dokumentów organów Spółki w formie elektronicznej wprowadzanie dokumentów do Repozytorium Wewnętrznych Aktów Prawnych (system elektroniczny WAP) rozsyłanie dokumentacji w WAP wg rozdzielnika przygotowywanie plików excel z dokumentacją związaną z obsługą organów Spółki do systemu WAP przygotowywanie dokumentacji Wydziału Obsługi Organów Spółki do przekazania do ...

 • Zakres Czynności: wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7) analiza dokumentów kadrowo-płacowych z lat 1945-1999 wyliczanie kapitału początkowego współpraca z Wydziałem Archiwum Zakładowego PKP S.A. w Sosnowcu i współpraca z ZUS w zakresie realizowanych zadań Wymagania: wykształcenie średnie (ekonomiczne lub finansowe) 5 lat ...

 • Zakres czynności: reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych zaistniałych na dowolnym dworcu kolejowym PKP S.A. w kraju - w Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych PKP S.A. (całodobowy punkt kontaktowy PKP S.A. w kolejowym systemie zarządzania kryzysowego) obsługa systemów bezpieczeństwa zintegrowanych na platformie PSIM (Physical Security Information Management), w tym systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz ...

 • Zakres czynności: przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie organizowania i utrzymywania w sprawności technicznej budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, urządzeń, sieci i instalacji przynależnych organizowanie i wykonywanie remontów i napraw budynków, budowli oraz inżynierii lądowej i wodnej oraz urządzeń technicznych systemem zleconym i gospodarczym, w tym usuwanie awarii realizacja ...

 • Zakres czynności: obsługa recepcji w Centrum Spotkań przygotowywanie i obsługa spotkań odbywających się w salach spotkań Centrum Spotkań aranżacja sal konferencyjnych na potrzeby organizatora bieżąca obsługa urządzeń multimedialnych i systemów nagłaśniających opieka nad salami oraz dbałość o sprawność techniczną obsługiwanego sprzętu wsparcie pracy kancelaryjnej Wymagania: wykształcenie minimum ...

 • Zakres czynności: przygotowywanie informacji w zakresie opiniowania, uzgadniania oraz składania uwag i wniosków do dokumentów planistycznych i innych dokumentów pokrewnych współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej, pracowniami planowania, biurami projektowymi itp. w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów PKP S.A. przygotowanie raportów dotyczących przeznaczenia ...

 • Zakres czynności: wsparcie Zespołu w realizacji działań związanych z wdrażaniem Strategii PKP S.A. udział w opracowaniu analiz biznesowych i ekonomicznych sporządzanie raportów i podsumowań w ramach realizowanych projektów wsparcie przy organizacji i realizacji badań na potrzeby Biura lub innych komórek organizacyjnych współpraca z wieloma komórkami organizacyjnymi w Spółce Wymagania: wykształcenie ...

 • Zakres czynności: przygotowanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowań w zakresie oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę (przetargi, aukcje, negocjacje, przyjęcia ofert), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi zawieranie i rozwiązywanie umów najmu i dzierżawy dotyczących nieruchomości Spółki przygotowywanie i kierowanie do Biura Obrotu Nieruchomościami wniosków w ...

do góry