PKP SA

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Nieruchomości
Liczba pracowników:
2800
Adres WWW:
http://www.pkpsa.pl/

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.

PKP SA

1 - 14 z 14

ofert pracy

 • Zakres czynności: przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie organizowania i utrzymywania w sprawności technicznej budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, urządzeń, sieci i instalacji przynależnych (w tym rozbiórek), organizowanie i wykonywanie remontów i napraw budynków, budowli oraz inżynierii lądowej i wodnej oraz urządzeń technicznych systemem zleconym i gospodarczym, w tym usuwanie ...

 • Zakres czynności: bieżące organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału, w tym bieżące przydzielaniepracy na poszczególne stanowiska pracy oraz zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania przydzielonych zadań. bieżący nadzór nad prawidłowym prowadzeniem spraw oraz terminową realizacją przydzielonych zadań prowadzonych przez pracowników Wydziału nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ...

 • Zakres czynności: prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości pozostającychw zarządzie/użytkowaniu/władaniu spółki PKP S.A.; redagowanie wniosków o wydanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa przez spółkę PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów pozostających dotychczas w jej zarządzie, użytkowaniu bądź w posiadaniu, wraz z prawem własności zabudowy; kompletowanie ...

 • Zakres czynności: współudział w sporządzaniu zbiorczych kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych PKP S.A. obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zmiany w kapitale własnym oraz informację dodatkową współudział w sporządzaniu rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP obejmujących: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków ...

 • Menadżer Dworca

  Gdańsk, pomorskie

  Zakres czynności: bieżące zarządzanie przydzielonym dworcem Gdańsk Główny wraz z kompleksem nieruchomości przydworcowych oraz dworcem Gdańsk Wrzeszcz wraz z kompleksem nieruchomości przydworcowych zarządzanie sytuacjami kryzysowymi dotyczącymi przydzielonych dworcach. bieżący kontakt z najemcami powierzchni na przypisanym nieruchomościach, dbanie o dobry wizerunek PKP S.A. w aspekcie kontaktów z ...

 • Administrator Nieruchomości

  Wałbrzych, śląskie

  Zakres czynności: administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie. dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycja ich wykorzystania. bieżący nadzór nad realizacja umów zawartych przez PKP S.A z dostawcami mediów ,usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych ...

 • Zarządca Rejonu

  Ełk, warmińsko-mazurskie

  Zakres czynności: bieżące zarzadzanie powierzonym zasobem nieruchomości. zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na zarządzanych obiektach. dbanie o dobry wizerunek PKP S.A. w aspekcie kontaktów z najemcami i dzierżawcami. inicjowanie działań w zakresie usprawnień organizacyjnych i technicznych, zgłaszanie wnioskówdla zapewnienia efektywnego zagospodarowania powierzonego zasobu nieruchomości. sprawowanie ...

 • Zakres czynności: aktywne poszukiwania najemców powierzchni dworców kolejowych i najemców/dzierżawców innych nieruchomości badania rynku najmu i dzierżawy nieruchomości, analiz własnych stawek czynszowych, zlecania operatów szacunkowych negocjacja umów najmu/dzierżawy nieruchomości oraz zawieranie umów najmu/dzierżawyna dworcach kolejowych i innych nieruchomościach zarządzanie obowiązującymi umowami ...

 • Zakres czynności: prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych w systemie SAP RE ewidencjonowanie, raportowanie oraz porządkowanie danych w systemie SAP RE. przypisywanie środków trwałych do działek geodezyjnych sporządzanie protokołu Przyjęcia SMT na ewidencję. sporządzanie Protokołów zdjęcia SMT z ewidencji. prowadzenie spraw związanych z obrotem środkami trwałymi sporządzanie wniosków o ...

 • Administrator Nieruchomości

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

  Zakres czynności: administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie. dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycja ich wykorzystania. bieżący nadzór nad realizacja umów zawartych przez PKP S.A z dostawcami mediów ,usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych ...

 • Zakres czynności: przygotowanie materiałów i danych do planu inwestycji, remontówi likwidacji obiektów budowlanych. przygotowanie i terminowa realizacja przydzielonych zadań. uzgadnianie z osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania planu inwestycji, remontów i likwidacji zmian i pozycji w budżecie oraz terminów realizacji prowadzanych zadań. uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania ...

 • Zakres obowiązków: udział w postępowaniach i procesach związanych ze świadczeniem usług związanych z eksploatacją nieruchomości. prowadzenie umów kosztowych i spraw w zakresie: usług sprzątania, kominiarskich, ochronyoraz dostawy mediów. przygotowywanie nieruchomości do pracy w sytuacjach kryzysowych, w warunkach zimowychi innych ekstremalnych warunkach pogodowych. prowadzenie spraw związanych z ...

 • Zakres czynności: nadzór nad eksploatacją obiektów budowlanych, infrastruktury i nieruchomości gruntowych, ustalanie planów kosztów i przychodów związanych z eksploatacją nieruchomości zlecanie robót i usług eksploatacyjnych , przygotowania treści umowy z wykonawcą robót przygotowanie przetargów na usługi eksploatacyjne, uzgadnianie i opracowanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych ...

 • Specjalista w Wydziale Handlowym

  Wrocław, dolnośląskie

  Zakres czynności: aktywne poszukiwanie klientów zainteresowanych najmem, dzierżawą lub zakupem nieruchomości Spółki w celu ich efektywnego zagospodarowania okazywanie nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy lub sprzedaży negocjacje umów najmu lub dzierżawy ,zawieranie umów najmu i dzierżawy dotyczących nieruchomości w obszarze działania Oddziału badanie rynku najmu i dzierżawy nieruchomości w ...

do góry