PKP SA

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Nieruchomości
Liczba pracowników:
2800
Adres WWW:
http://www.pkpsa.pl/

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.

PKP SA

1 - 15 z 18

ofert pracy

 • Zakres obowiązków: opiniowanie wniosków najemców ubiegających się o dodatki mieszkaniowe prowadzenie spraw w zakresie naliczeń podwyższonych opłat za lokale zajęte bez tytułu prawnego korespondencja z właścicielami w zakresie zwrotu kaucji mieszkaniowych, oraz przygotowywanie dokumentów do sądu w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych dla radców prawnych bieżące prowadzenie i aktualizacja teczek ...

 • Zakres czynności: bieżące organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału nadzór i kontrola nad realizacją planów przychodów z komercyjnego najmu aktywne poszukiwanie najemców powierzchni dworców kolejowych negocjacje umów najmu powierzchni dworców kolejowych wdrożenie działań przygotowujących do oddania nieruchomości w najem przygotowanie uzasadnionych wniosków w sprawie wyrażenia zgód na zawarcie ...

 • Zakres obowiązków: przygotowanie projektów i realizacja porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania zbędnego mienia PKP S.A. sporządzanie i bieżąca aktualizacja harmonogramów, planów i raportów dotyczących zagospodarowania dworców kolejowych oraz linii kolejowych zbędnych z punktu widzenia działalności prowadzonej przez spółki Grupy PKP wykonywanie czynności mających ...

 • Specjalista w Biurze Zakupów

  Warszawa, mazowieckie

  Zakres czynności: samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych, w szczególności w zakresie: sporządzania ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uczestnictwa w pracach komisji przetargowych, publikowania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronach internetowych Zamawiającego ...

 • Zakres czynności: kontrola prawidłowości rozliczania mediów oraz rentowności odsprzedaży mediów monitorowanie i analizowanie gospodarki energetycznej w tym podejmowanie działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii prowadzenie działań związanych z optymalizacją kosztów mediów kalkulacja stawek odsprzedaży mediów, w tym m.in. energii cieplnej, gazu i energii elektrycznej. zawieranie i prowadzenie ...

 • Zakres czynności zawieranie, prowadzenie umów przychodowych na dostawę mediów do podmiotów spoza PKP S.A. rozliczanie kontrahentów z mediów w celu zapewnienia rentowności odsprzedaży udział w komisjach przetargowych, negocjacyjnych lub innych spotkaniach związanych z udzieleniem zamówienia zawieranie, prowadzenie i rozliczanie umów kosztowych na dostawę wody i odprowadzanie ścieków tworzenie i ...

 • Zakres obowiązków: aktualizacji oraz uzupełniania bazy danych SAP RE opisujących nieruchomości tworzenia na zlecenie innych wydziałów obiektów najmu w SAP RE oraz zarządzanie tymi obiektami, a w szczególności ich zmiana i zamykanie prowadzenia ewidencji administrowanych nieruchomości - banku danych o nieruchomościach prowadzenia ewidencji ilościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ...

 • Zakres czynności: prowadzenie spraw z zakresu podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń, scaleń oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości spółki PKP S.A. wykonywanie czynności związanych z procesem dokonywania uzgodnień podziału geodezyjnego, wyłączenia z ewidencji terenów zamkniętych oraz obrotu udział w pomiarach geodezyjnych na gruncie oraz w czynnościach ustalenia i okazania granic nieruchomości PKP ...

 • Zakres czynności: organizacja technicznego utrzymania nieruchomości, w tym budynków, budowli i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, urządzeń, sieci i instalacji przynależnych opracowywanie projektów planów inwestycyjnych, remontów, napraw, modernizacji nieruchomości i utrzymania porządku i czystości w obiektach i na terenach do nich przynależnych oraz planów likwidacji środków trwałych realizacja ...

 • Administrator Nieruchomości

  Poznań, wielkopolskie

  Zakres obowiązków: administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycją ich wykorzystania bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie ...

 • Zakres czynności: prowadzenie rejestru udostępnionej dokumentacji opracowywanie raportów zgodnych z bieżącymi regulacjami w Spółce PKP S.A. ekspertyza dokumentacji przejmowanej do archiwum kontrola w zakresie spraw archiwalnych w Spółce PKP S.A. prowadzenie ewidencji dokumentacji przejętej z jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy ...

 • Zakres czynności: rejestracja zamówień w systemach dekretacja faktur archiwizacja dokumentów Wymagania: status studenta lub absolwenta mile widziana orientacja w obszarze tematów rynku kolejowego i gospodarowania nieruchomościami dobra znajomość obsługi komputera, w tym MS Office Word, MS Office Excel umiejętność współpracy w zespole Oferujemy: bezpłatną praktykę przez okres do 3 miesięcy dużą swobodę ...

 • Praktykant/ka

  Poznań, wielkopolskie

  Zakres czynności: uzupełnienie i zakładanie Książki Obiektu Budowlanego dla obiektów budowlanych współpraca z Administratorami w zakresie Książki Obiektu Budowlanego Wymagania: status studenta (w trakcie studiów I lub II stopnia na kierunku budownictwo, gospodarka przestrzenna) dobra znajomość obsługi komputera, w tym MS Office Word, MS Office Excel kreatywność, zorientowanie na cel, rzetelność umiejętność ...

 • Specjalista w Wydziale Handlowym

  Poznań, wielkopolskie

  Zakres czynności: aktywne poszukiwanie klientów zainteresowanych najmem, dzierżawą nieruchomości Spółki w celu ich efektywnego zagospodarowania okazywanie nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy prowadzenie szeroko pojętej reklamy i promocji nieruchomości z wykorzystaniem dostępnych środków w tym m.in. poprzez zamieszczanie ogłoszeń na platformie internetowej Spółki, a także na portalach ...

 • Kierowca

  Warszawa, mazowieckie

  Zakres czynności: wykonywanie powierzonych przez zwierzchników służbowych zadań w zakresie przewozu osób lub towarów utrzymywanie pojazdów w stałej gotowości eksploatacyjnej przestrzeganie terminów przeglądów, napraw, badań technicznych, legalizacji, dozorów technicznych (UDT) itp. przestrzeganie terminów ważności dokumentów zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą Wymagania: wykształcenie średnie (matura ...

do góry