Kreatus Sp. z o.o.

Kreatus Sp. z o.o.

Bielsko-Biała, śląskie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Doradztwo - Konsulting
Liczba pracowników:
3
Strona internetowa:
http://kreatus.eu

Prezentacja firmy

EWALUACJE, BADANIA MARKETINGOWE I BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
Współpraca z instytucjami publicznymi (ewaluacje programów finansowanych z funduszy europejskich i pozostałych programów, ewaluacje i monitoring planów i projektów, badania społeczne, badania trackingowe)

Usługi dla klientów biznesowych (badania produktowe, badania konsumenckie)

Realizacja badań ilościowych i jakościowych (CATI, CAWI, PAPI, CAPI, IDI, FGI, panele eksperckie i inne)

Analizy statystyczne

Raporty metodologiczne i końcowe

Prezentacje wyników badań

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Nowa jakość projektowania, kompleksowa analiza inwestycji, przygotowanie dokumentów oraz montażu finansowego, finalne rozliczenie po wpływie środków na konto Klienta

Biznesplany, studia wykonalności

Pomoc w uzyskaniu współfinansowania ze środków unijnych, krajowych oraz prywatnych

Pomoc w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych

Realizacja działań promocyjnych zgodnie z wymogami dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym unijnych

Opracowywanie dokumentacji technicznej do projektów, przedmiarów i specyfikacji

Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę i uczestnictwo w pracach związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego i inżyniera kontraktu

Finalne rozliczenie projektu

REWITALIZACJA

O rewitalizacji wiemy prawie wszystko. Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu mechanizmów partycypacji społecznej (m.in. konsultacje społeczne, debaty podwórkowe, wysłuchania publiczne, spacery badawcze, warsztaty, inne metody dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej)

Aranżujemy i programujemy także partnerstwa międzysektorowe na rzecz wdrażania Programów Rewitalizacji

Zajmujemy się też inwentaryzacjami kapitału społecznego: wiążącego i pomostowego, jak również projektowaniem jego rozwoju w danej społeczności,

W latach 2016-2020 opracowaliśmy programy rewitalizacji m.in. dla: Sułkowic, Brzeszcz, Pyskowic, Sośnicowic, Szczyrku, Czernichowa, Lelowa, Baranowa Sandomierskiego, Cieszyna i Żywca

Współpracujemy z wieloma ekspertami z obszarów: rewitalizacji, analiz społecznych i gospodarczych, planowania przestrzennego, analiz geoprzestrzennych, doradztwa dla NGO, procesów PPP, infrastruktury komunalnej itp.

Jesteśmy mobilni, działamy na terenie całej Polski

POZOSTAŁE USLUGI

Bardzo duża skuteczność w przygotowaniu i realizacji projektów transgranicznych, dobra znajomość pogranicza polsko – słowacko – czesko – niemieckiego i pomoc w kojarzeniu partnerów

Opracowywanie strategii rozwoju gmin i powiatów

Pomoc w pozyskiwaniu do projektów partnerów z uczelni wyższych i innych jednostek naukowych

Projektowanie i wdrażanie mechanizmów partycypacji społecznej (m.in. konsultacje społeczne, debaty podwórkowe, wysłuchania publiczne, spacery badawcze, warsztaty, inne metody dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej)

Projektowanie i wdrażanie innowacji w firmach, samorządach oraz instytucjach otoczenia biznesu wraz z pozyskiwaniem dotacji na ten cel

Doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie realizacji usług badawczo-rozwojowych m.in. z udziałem uczelni wyższych, doradztwo w zakresie komercjalizacji technologii

Pozyskiwanie funduszy europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, zarządzanie projektami różnego typu

Kojarzenie partnerów do współpracy, m.in. do projektów dla przedsiębiorstw, wymagających zaangażowania jednostki naukowej, zawiązywanie konsorcjów nauka – biznes do projektów europejskich i krajowych

Zawiązywanie klastrów i zarządzanie klastrami

Usługi consultingowe np. badania rynku, strategie rozwoju przedsiębiorstw, zintegrowane planowanie przestrzenne dla gmin, analizy, ekspertyzy, opinie

Szkolenia teoretyczne i praktyczne

Usługi reklamowe i promocyjne