Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/06/2020.

Urzędnik w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego

Katowice, śląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Opis stanowiska pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,40-037 Katowice ul. Ligonia 46 ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w pełnym wymiarze czasu pracy liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Zakres wykonywanych zadań :

 • Tworzenie i realizacja kampanii społecznej, a także promocji projektu.
 • Przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do realizacji kampanii oraz promocji projektu, w tym także dokumentów dotyczących zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności.
 •  Nadzór nad prawidłową realizacją zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności, w zakresie kampanii i promocji projektu.
 • Przygotowanie i realizacja wydarzeń związanych z kampanią i promocją projektu.
 •  Kompleksowe opracowywanie materiałów na rzecz projektu, w tym także materiałów fotograficznych, multimedialnych, wideo.
 • Obsługa social mediów (tj. Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube) oraz strony internetowej projektu, w tym także tworzenie postów i informacji.
 •  Współpraca z partnerami projektu w zakresie grupy roboczej ds. kampanii społecznej.
 •  Znajomość i umiejętność pracy w środowisku Adobe Premiere i Photoshop / FinalCut Pro X.
 • Kompleksowa obsługa sprzętów do nagrywania filmów.
 • Inicjowanie oraz realizacja projektów własnych Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 oraz projektów finansowanych z innych źródeł zewnętrznych.
 •  Wykonywanie zadań wynikających z dokumentów determinujących realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w szczególności z: aktualnego wniosku o dofinansowanie, harmonogramu i szczegółowego budżetu projektu.
 •  Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem projektów realizowanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Obsługa finansowa RPO WSL 2014-2020, w tym koordynacja wykorzystania Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w zakresie realizacji zadań i wydatków realizowanych przez Wydział związanych z wdrażaniem RPO WSL 2014 – 2020 w części dotyczącej EFS.
 •  Obsługa procesów: naboru wniosków, wyboru do dofinansowania projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym, zawierania umów o dofinansowanie lub podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania tych procesów w ramach osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej EFS: włączenie społeczne, regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
 • Przeprowadzanie weryfikacji prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów projektów, w tym poprzez weryfikację wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz kontrolę projektu w miejscu realizacji projektu, w tym po zakończeniu realizacji projektu.
 • Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów oraz obsługa procesu raportowania o nieprawidłowościach, monitorowanie nadużyć finansowych i naruszeń dyscypliny finansów publicznych.
 •  Przygotowywanie sprawozdań, danych, dokumentów, deklaracji w odniesieniu do RPO WSL 2014-2020, w tym agregowanie i monitorowanie odpowiednich danych (w zakresie m.in. postępu rzeczowo-finansowego, standardów i procedur).
 • Inicjowanie oraz realizacja projektów własnych Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 oraz projektów Wydziału finansowanych z innych źródeł zewnętrznych.
 • Koordynacja, finansowanie, rozliczanie, nadzór nad realizacją standardów oraz promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie.
 • Koordynacja na poziomie Wydziału funkcjonowania systemów informatycznych zapewniających obsługę RPO WSL 2014-2020, wprowadzanie danych do systemów informatycznych oraz innych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w celu wdrażania RPO WSL 2014-2020.
 • Archiwizacja dokumentacji wytworzonej na rzecz referatu.

 

Zakres odpowiedzialności:

 • przestrzeganie przepisów prawa, uchwał, zarządzeń Marszałka WSL, decyzji administracyjnych stanowiących przedmiot działania komórki
 • rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami załatwianie spraw oraz przyjmowanie stron i załatwianie interesantów
 • dbałość o bezstronność działań,
 • dbałość o jakość sporządzanej i przechowywanej dokumentacji,
 • rzetelne wydatkowanie środków wg zasady legalności, celowości i gospodarności;
 • dbałość o poufność przetwarzanych informacji, przestrzeganie zasad ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji prawem chronionej.

Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagania

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok(wynikający również z umów cywilno-prawnych)
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • znajomość zasad wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych
 • znajomość zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • umiejętność obsługi komputera(arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu) oraz urządzeń biurowych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów do obróbki obrazu i dźwięku,
 • Umiejętność nagrywania i montażu materiałów audio-video, spotów promocyjnych
 • Preferowane kierunkowe studia podyplomowe, specjalistyczne kursy i szkolenia
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności
 • Znajomość wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS, oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020
 • Doświadczenie w zakresie pracy przy projektach dofinansowywanych ze środków unijnych
 • Kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami pożądanymi do pracy na danym stanowisku pracy/ w danym Referacie/Zespole,
 • Znajomość języka obcego
 • Prawo jazdy Kat. B
 • odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa, komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe(potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia)
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego(wynikające również z umów cywilno-prawnych),(przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy(zadań)na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań)
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych -kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy–muszą być podpisane własnoręcznie

Kandydat jest zobowiązany do złożenia dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie z podanym dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego(nr ogłoszenia FS/04/19)adres:Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej(pokój 164).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 23.09.2019 r.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego/bip.slaskie .pl/oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice,ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

Prezentacja firmy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Praca w Referacie Informatyki Wydziału... Organizacyjnego w zespole ds. sieci i systemów serwerowych. Oferujemy: pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, który odpowiada na wdrażanie nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych, możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
26/09/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
4
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja / Sekretariat
do góry