Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/23/0333


Obowiązki:

Przygotowanie pożywek mikrobiologicznych, zmywanie szkła laboratoryjnego, sterylizacja szkła i materiałów pomocniczych, bieżący nadzór nad powierzonym sprzętem i urządzeniami, zbieranie odpadów mikrobiologicznych i nadzór nad ich przekazaniem, prowadzenie obowiązującej dokumentacji (rejestry, raporty), porządkowanie i magazynowanie materiałów laboratoryjnych, konserwacja sprzętu, sprzątanie pomieszczeń laboratoryjnych podczas nieobecności sprzątaczki.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe

Pozostałe wymagania:

  • WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: 1.Wykształcenie średnie, preferowane o profilu chemicznym lub biologicznym. WYMAGANIA DODATKOWE: Znajomość obsługi komputera, w tym program OFFICE365.


Miejsce pracy: Sienkiewicza 10, 14-200 Iława, powiat: iławski, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: 1.CV i list motywacyjny2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓWDokumenty należy składać poprzez: zgłoszenie elektroniczne na adres: psse.ilawa@sanepid.gov.pl, zgłoszenie listowne na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława( dopisek na kopercie: NIE OTWIERAĆ dotyczy naboru na stanowisko technik )Termin składania dokumentów: 28.02.2023 r.Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.DODATKOWE INFORMACJEDokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do PSSE w Iławie po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub drogą e-mailową.Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP. Rekrutacja na ww. stanowisko jest przeprowadzana w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy 1. Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Iławie, ul. Sienkiewicza 10 2. Inspektor ochrony danychMogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Iławie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława - e-mail: iod.psse.ilawa@sanepid.gov.pl3. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego -art. 221 § 1 pkt. 4 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.4. Odbiorcy danych osobowychPaństwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. 5. Okres przechowywania danychPaństwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.6. Prawa osób, których dane dotycząMają Państwo prawo do:- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;- usunięcia danych osobowych;- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)7. Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
06/02/2023
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca BHP / Ochrona środowiska, Praca Rolnictwo, Praca Praca na produkcji

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi