Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/12/2021.

Opis stanowiska pracy

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9

Ogłoszenie nr 85013 / 29.09.2021

Starszy Specjalista

Do spraw: interwencji i skarg z zakresu telekom. i poczty oraz rejestru przedsiębiorców telekom. i jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji. Prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie sporów cywilnoprawnych w Wydziale Spraw Konsumenckich w Delegaturze w Szczecinie

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o interwencje oraz skargi dotyczące dostarczania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych, kierowane przez odbiorców tych usług
 • Prowadzi postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie sporów cywilnoprawnych między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz między nadawcą lub adresatem a operatorem pocztowym
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji
 • Uczestniczy w kampaniach edukacyjnych dla dzieci i dorosłych konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych

 

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w sektorze telekomunikacyjnym lub pocztowym Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Kodeks postępowania administracyjnego; Kodeks cywilny; o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; o  ochronie konkurencji i konsumentów; o prawach konsumenta; o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 • Wiedza o funkcjonowaniu rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie
 • Parking dla rowerów

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Wymagania

Warunki pracy

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 

Dodatkowe informacje

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4673,51 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,3) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych
 • Test wiedzy
 • Test kompetencyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 19 października 2021

W formie papierowej na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem „OSZ/WSK/4a”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (22 53) 49 230

Dokumenty należy złożyć do: 19.10.2021

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Prezentacja firmy

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie... działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, oraz gospodarki zasobami częstotliwości oraz organem nadzoru rynku w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych.

Główne zadania:

regulacja, kontrola i analiza rynku telekomunikacyjnego i pocztowego,
gospodarka zasobami częstotliwości,
gospodarka zasobami numeracji telefonicznej,
kontrola spełniania wymagań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej,
wspieranie użytkowników usług cyfrowych, polubowne rozwiązywanie sporów z dostawcami usług, działalność edukacyjna oraz prowadzenie kampanii społecznych.

Pracownicy UKE mają realny wpływ na funkcjonowanie Państwa w obszarze rynku telekomunikacyjnego i pocztowego. Uczestniczą w projektowaniu i tworzeniu cyfrowej rzeczywistości Polaków.

Praca w UKE to realizacja zadań w oparciu o pracę projektową, w środowisku krajowym i międzynarodowym oraz we współpracy z sektorem przedsiębiorstw i nauki. To elastyczny system godzin pracy, premiowanie konkretnych efektów pracy oraz możliwość udziału w podnoszących kwalifikacje kursach i szkoleniach.

Centrala Urzędu mieści się w Warszawie, ale zadania realizuje w całym kraju poprzez swoje Delegatury.

Wszystkie informacje na temat Urzędu są dostępne na stronie https://uke.gov. pl/

Watro dołączyć do naszego zespołu!
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
19/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Elektronika / Telekomunikacja
do góry