Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/05/2021.

STARSZY SPECJALISTA W WYDZIALE INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA (NR 3190)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/3190


Obowiązki:

Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji
celem udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego
- przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji celem przekazania ich kopii do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- udzielanie odstępstwa od przepisów technicznych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji celem przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę
- analizowanie wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę/rozbiórkę oraz zgłoszenie z projektem budowlanym celem ich rejestracji
- rejestrowanie wniosków o wydanie dzienników budów i rozbiórek lub montażu oraz zgłoszeń z projektem budowlanym celem wydania ich inwestorowi

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na XIII piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. Konarskiego 1 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, budynek posiada windę ,toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, - znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, - znajomość ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja - umiejętność redagowania pism urzędowych wymagania dodatkowe: wykształcenie: wyższe budowlane, administracyjne lub prawnicze - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracji publicznej - znajomość ustawy o służbie cywilnej - znajomość ustawy o drogach publicznych - znajomość ustawy o transporcie kolejowym - znajomość ustawy prawo wodne - znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie


Miejsce pracy: Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i własnoręcznie podpisany list motywacyjny - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji Kopie innych dokumentów i oświadczenia: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: od 4 czerwca 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kancelaria ogólna, pokój 4 ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem: starszy specjalista - WIR I - 1 etat DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko- Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy. 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, telefonicznie 52 3497239 lub listownie: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz. 3. Dane osobowe: Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w KPUW; - Nie będą udostępniane innym odbiorcom; - Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; - W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 r. na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: - Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; - Usunięcia danych; - Przeniesienia danych; - Ograniczenie przetwarzanych danych Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
14/06/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja / Sekretariat
do góry