#

STARSZY REFERENT W PLACÓWCE TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W ŚWIECIU (NR 3063)

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Świecie, kujawsko-pomorskie

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/23/3063


Obowiązki:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,
- sporządzanie zaświadczeń dotyczących okresów podlegania,
- opracowywanie decyzji w zakresie ubezpieczeń społecznych,
- ewidencjonowanie składek,
- prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek.

Warunki pracy:
Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon).
Budynek Placówki, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest
dwukondygnacyjny, brak windy. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • obsługa urządzeń biurowych

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania konieczne: - wymagane wykształcenie: minimum średnie, preferowane administracyjne, ekonomiczne,- znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, - znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, - znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, - wysoka kultura osobista, - umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, - umiejętność pracy w zespole,- komunikatywność,- umiejętność sporządzania pism i notatek, - co najmniej 1 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego, a w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.


Miejsce pracy: Wojska Polskiego 87c, 86-100 Świecie, powiat: świecki, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, - oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego o którym/której mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jeżeli zostały zawarte w złożonych w ofercie pracy dokumentach. Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń: - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/krus/praca-wkrus2, - wzór oświadczenia lustracyjnego/wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępny jest na stronie internetowej IPN pod adresem https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia. (Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego mają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.),- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, - dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię nostryfikacji dyplomu, w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Informacja o metodach i technikach naboru: - weryfikacja formalna dokumentów, - sprawdzian wiedzy (test lub sprawdzian pisemny) i/lub, - rozmowa kwalifikacyjna.Termin składania dokumentów: 29.09.2023 r.Oferty pracy należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej nabór lub za pośrednictwem operatora pocztowego z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy - ogłoszenie numer BIP 0200-OP.110.13.2023 Oferty pracy bez zaznaczonego na kopercie numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS). Miejsce składania dokumentów: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, Wydział Ogólny, pokój nr 503, 85-092 Bydgoszcz, ul. Wyczółkowskiego 22. Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (7:00 - 15:00) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52/32 31 361 lub adresem e-mail: bydgoszcz@krus.gov.plInne informacje:Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne. Brak nazwiska kandydatki/kandydata na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Liście kandydatów spełniających wymagania formalne jest jednocześnie informacją o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru.Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru poprzez informację umieszczoną na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Liście kandydatów spełniających wymagania formalne albo za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Wynik naboru jest jednocześnie informacją dla pozostałych kandydatów biorących udział w procesie naboru o niezakwalifikowaniu do zatrudnienia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci mają prawo uzupełnić swoją ofertę pracy wyłącznie w terminie składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w oddziałach regionalnych Kasy:1. Administrator danych:Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, którą reprezentuje Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, adres Oddziału: 85-092 Bydgoszcz, ul. Wyczółkowskiego 22.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, poczta elektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl, poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.3. Cele przetwarzania danych: przeprowadzenia aktualnego naboru.4. Podstawa przetwarzania danych:a) konieczność zbierania danych osobowych w celu nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),b) na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: - ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,- ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, - ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, - innych przepisów prawa nakładających obowiązki prawne na administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są złożone dodatkowo szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 5. Prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Nie dotyczy.6. Odbiorcy danych Dane osobowe kandydatów na pracowników KRUS mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa; dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania; dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania będą udostępniane za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej .7. Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.8. Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe: oferta pracy wraz z zawartymi w niej danymi osobowymi będzie przechowywana przez okres rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po ogłoszeniu wyniku naboru. Dane osobowe wymagane przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników będą przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kancelaryjnym w KRUS oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:a) żądania dostępu do danych osobowych, b) żądania sprostowania danych osobowych, c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, d) żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny, e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, f) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,g) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych, to jest prawo otrzymania od KRUS Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pani/Panu przysługuje prawo przesłania tych danych innemu administratorowi danych lub zażądania, aby Kasa przesłała te dane do innego administratora. Zrobienie tego jest możliwe tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe, h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.10. Z czego wynika konieczność podania danych osobowych oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Przepisy prawa wskazane w rubryce 4, podanie danych nie jest obowiązkowe.11. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Brak możliwości udziału w naborze.12. Czy dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podawania decyzji, w tym profilowania: Nie.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
18/09/2023
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna, Praca Administracja biurowa

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi