#

STARSZY INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH (NR 3092)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/22/3092


Obowiązki:

Osoba na tym stanowisku:
- Prowadzi sprawy administracyjne związane z eksploatacją budynków, samochodów służbowych oraz zaopatruje jednostkę w materiały i wyposażenie;
- Prowadzi sprawy gospodarcze związane z remontami i inwestycjami jednostki;
- Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych jednostki;
- Współpracuje z bankami w zakresie dokonywania operacji bankowych;
- Zastępuje pracownika sekretariatu w zakresie obsługi sekretariatu i klientów oraz ewidencjonowania pism wpływających i
wychodzących z urzędu.
- prowadzi rejestr delegacji służbowych i ich rozliczeń;

Co oferujemy
- Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
- Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
- Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
- Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
- praca z wykorzystaniem komputera powyżej do 4 godzin dziennie;
- pomieszczenia biurowe znajdują sie na 2 kondygnacjach (schody, bez podjazdów i bez windy) stanowisko pracy - na
pierwszym piętrze;
- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • obsługa komputera MS Ofice

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania:

  • Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)Wykształcenie: średnieStaż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji lub księgowościZnajomość ustawy o finansach publicznych;Znajomość klasyfikacji budżetowej;Znajomość ustawy o rachunkowości;Znajomość obsługi pakietu Office w tym Ms ExcelKompetencje miękkie: radzenie sobie w sytuacjach stresowych, komunikatywność, umiejętność współpracy.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)Znajomość obsługi programu bankowego NBE;znajomość obsługi programu e-Dok;znajomość obsługi programu księgowego PROGMAN


Miejsce pracy: Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Staż pracy: lata: 1, miesiące: 6

Wymagane dokumenty: Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)- CV i list motywacyjny- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażupracy- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweAplikuj do: 16 sierpnia 2022W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 103612" na adres: Wojewódzki UrządOchrony Zabytków w Toruniu, ul Łazienna 8; 87-100 ToruńZapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 56 62 106 92lub mailowego na adres: a.kuczynska@torun.wkz.gov.plWięcej o pracy na stronie urzędu: https://torun.wkz.gov.plDokumenty należy złożyć do: 16.08.2022Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduAplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze Przetwarzanie danych osobowychDANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNADane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. wsprawie ochrony danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000)Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 87-100 Toruń, ul. Łazienna8; torun@torun.wkz.gov.plKontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytkóww Toruniu następuje za pomocą adresu e-mail: biuro@oin.info.plCel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.Informacje o odbiorcach danych: Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Toruniu.Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (zuwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadkugdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisówarchiwizacji.Uprawnienia:Prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania tych danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 87-100 Toruń, ul. Łazienna 8, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Podstawa prawna przetwarzania danych: art.221 Kodeksu pracy oraz art.26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbiecywilnej w zw. z art. 6 ust.1 lit. c RODOInformacje o wymogu podania danych:Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej są dobrowolne,jednak niezbędne w procesie naboru na stanowisko w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzaniedanych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną, można odwołać w każdym terminie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, konieczna będziewyraźna zgoda na ich przeważanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Planujemy następujące metody/techniki naboru:analiza aplikacji pod względem spełnienia wymagań formalnych;ocena merytoryczna aplikacji przez zespół rekrutacyjnym i wybór ofert, które w najwyższym stopniu spełniają naszeoczekiwania i Ci kandydaci/kandydatki zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne ( w przypadku zgłoszenia więcej niż 10 aplikacji);Pracę możesz rozpocząć od: 2022-09-01Dodatkowe informacjeJeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie jeżeli nie podałeś adresu e-mail).Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
01/08/2022
Wymiar etatu:
Niepełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa, Praca Administracja / Sekretariat, Praca Biuro / Dokumentacja

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi