Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/10/2020.

SPECJALISTY DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W WYMIARZE 1/2 ETATU (NR 2631)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/20/2631


Obowiązki:

prowadzenie całokształtu spraw dot. ochrony przeciwpożarowej, sprawowamie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia i konserwacją urządzeń pożarowych,, prawidłowe wyznaczanie oznakowania i utrzymanie dróg ewakuacyjnych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż, przeprowadzanie kontroli w obiektach uczelni.

Oferujemy:
- kursy, szkolenia,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- możliwość awansu zawodowego.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • obsługa pakietu MS OFFICE

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, brak

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Oczekiwane wymagania od kandydata: - wykształcenie średnie lub wyższe, aktualne uprawnienia inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej, - przynajmniej dwuletni staż pracy, w tym roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, - znajomość uregulowań prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, - umiejętność samodzielnej pracy zgodnie z ustalonymi zadaniami i priorytetami Uczelni, - obsługa komputera w zakresie pakietu Office, internetu. Oczekiwane predyspozycje: Dokładność i sumienność w realizacji powierzonych zadań, zdyscyplinowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.


Miejsce pracy: Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 2

Wymagane dokumenty: Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Oferty w terminie do 14.10.2020 r. prosimy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, Bydgoszcz Al. prof. S. Kaliskiego 7, budynek A, parter, pokój nr A016. Oferty powinny zawierać: CV, list motywacyjny dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 15.10.2020 r. O wynikach Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@utp.edu.pl, 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 1. dla potrzeb aktualnie ogłaszanej rekrutacji na podstawie 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w celu zawarcia umowy, 2. przyszłych rekrutacji w razie udzielenia Pani/Pana zgody na podstawie 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, wyrażonej pisemnie na czas określony w oświadczeniu zgody, 4. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku nie zawarcia umowy, będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy lub czas określony w oświadczeniu zgody, 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem przypadków wynikających z wyraźnego Pani/Pana żądania, 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, 7. podanie danych osobowych dla bieżącej rekrutacji jest wymogiem ustawowym Prawa pracy. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie z rekrutacji. 8. podanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na przebieg oraz wyniki prowadzonej bieżąco rekrutacji. 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, z możliwością profilowania. Do prowadzenia rekrutacji pracowników nie stosuje się automatycznego podejmowania decyzji.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/09/2020
Wymiar etatu:
Niepełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie
do góry