Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/23/1324


Obowiązki:

1)prowadzenie ewidencji uczniów szkoły w dzienniku elektronicznym;
2)współpraca w zakresie obsługi sekretariatu szkoły w tym w szczególności, nabór uczniów, arkusz organizacji;
3)przygotowywanie wniosków i nadzór nad terminowym nadawaniem uprawnień do obsługi wszystkich programów dla pracowników szkoły;
4)sporządzanie faktur i not księgowych;
5)bieżąca obsługa techniczna i zabezpieczenie sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, drukarek i kserokopiarek;
6) prowadzenie strony internetowej szkoły i BIP;
7)realizacja wdrożeń i modyfikacji systemów informatycznych, w tym:
a)zbieranie wniosków dotyczących wprowadzania zmian w oprogramowaniu wśród pracowników administracyjnych i nauczycieli,
b)nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych komputerach;
8)planowanie i realizacja rozwoju sieci komputerowej oraz tworzenie nowych stanowisk komputerowych;
9)opracowanie wymagań technicznych oraz wskazanie potrzebnego sprzętu komputerowego do zakupu;
10) obsługa techniczna organizowanych w szkole imprez, apeli, festynów, etc.;
11)przygotowywanie specyfikacji technicznej sprzętu informatycznego objętego zamówieniami publicznymi;
12)udział w organizowanych przetargach na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;
13)ewidencjonowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania;
14)udział w inwentaryzacji sprzętu komputerowego;
15)udzielanie pomocy pracownikom szkoły w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, obsługi programów, w zabezpieczaniu danych i innych problemów związanych z obsługą systemów informatycznych;
16)raz w miesiącu wykonywanie kopii bezpieczeństwa eksploatowanych baz danych;
17)prowadzenie gospodarki sprzętem informatycznym oraz materiałami eksploatacyjnymi;
18)prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji potwierdzającej wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy, multimedialny i oprogramowanie;
19)zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych;
20)bieżące administrowanie i zarządzanie infrastrukturą telefoniczną;
21)konfigurowanie poczty e-mil;
22)wsparcie pracowników przy obsłudze oprogramowania specjalistycznego wykorzystywanego przez jednostkę.
23)nadzorowanie pracy systemu monitoringu;
24)natychmiastowe zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu uszkodzonego sprzętu i potrzeb w zakresie napraw;
25)współpracowanie z wychowawcami i pedagogami szkolnymi
26)w przypadkach zaobserwowania zachowania uczniów wymagającego interwencji, udostępnianie nagrań z monitoringu, wychowawcom i pedagogom
Godziny pracy 7-15Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), informatyczne
  • średnie branżowe, techniczne

Pozostałe wymagania:

  • Wykształcenie wyższe informatyczne lub średnie techniczne z 3 letnią praktyką zawodową Dobry stan zdrowia. Kandydat spełnia wymagania:1)posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,2)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,3)nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,4)posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,Wymagania dodatkowe:1)preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;2)samodzielność;3)komunikatywność;4)kreatywność


Miejsce pracy: Jeziołowicza 2, 10-685 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 3

Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny;2)Curriculum Vitae; 3)Kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy (potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem), 4)Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 1).5)Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 1).6)oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 1);7)oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 2);8)Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 3).Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie lub przesłać w terminie do dnia 26 września 2023r. na adres: Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, ul. Jeziołowicza 2 , 10-690 Olsztyn w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. technicznych w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie. Dokumenty, które wpłyną po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 września 2023r. o godz. 10.00. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani .Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) kandydata powinny być opatrzone klauzulą zgody: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A oraz art. 6 ust. 2 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu oceny mojej kandydatury do pracy na stanowisku, na które aplikuję.W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 523 04 00Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
23/09/2023
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa, Praca Administracja Publiczna, Praca Administracja / Sekretariat

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi