Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/10/2021.

SPECJALISTA DS. SANITARNO-INSTALACYJNYCH (NR 3822)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ"

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/3822


Obowiązki:

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
- nadzór techniczny nad robotami remontowymi, eksploatacją i utrzymaniem w należytej sprawności technicznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, gazowej, wodociągowo - kanalizacyjnej i urządzeń technicznych z tym związanych;
- sporządzanie zestawień potrzeb do planów remontowych i przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych;
- udzielanie odpowiedzi na pisma mieszkańców w sprawach dotyczących instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych.

um. na okres próbny, um. o pracę lub um. cywilno-prawna
wymiar czasu pracy i wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcąWymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • umiejetność kosztorysowania
  • obsługa komputera MS OFFICE

Wykształcenie:

  • zasadnicze zawodowe, techniczne

Pozostałe wymagania:

  • Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:- wykształcenie minimum średnie techniczne;- uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności sanitarnej;- znajomość przepisów Prawa Budowlanego, przepisów wykonawczych oraz procedur administracyjnych;- doświadczenie zawodowe;- znajomość obsługi komputera, programów Mc Office;- umiejętność kosztorysowania;- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.


Miejsce pracy: 62 Pułku Piechoty Wlkp. 6, 85-825 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Ofertę zawierającą: C.V, list motywacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych przez RSM JEDNOŚĆ w Bydgoszczy należy przesłać (albo dostarczyć) na adres korespondencyjny: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6; 85-825 Bydgoszcz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2021 roku.O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Spółdzielni.Telefon kontaktowy: 52 361 44 54 Z wyłonionymi na podstawie złożonych ofert kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłaniania kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyny.Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez RSM JEDNOŚĆ, ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6, 85- 825 Bydgoszcz do wykonywania zadań Specjalisty ds. sanitarno-instalacyjnych. .............................................. Podpis kandydata Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. sanitarno-instalacyjnych.1. Niniejszym oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, przez RSM JEDNOŚĆ w Bydgoszczy, że1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji do wykonywania zadań Specjalisty ds. sanitarno-instalacyjnych będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6; 85-825 Bydgoszcz, jako pracodawca, za którego czynności w zakresie prawa pracy dokonuje Zarząd Spółdzielni.2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową JEDNOŚĆ w Bydgoszczy adres e-mail: sekretariat@rsmjednosc.pl; tel. 52 361 44 54; lub na adres korespondencyjny: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6; 85-825 Bydgoszcz.3. Dane osobowe będą przetwarzane, w celu:a) oceny kwalifikacji do wykonywania zadań Specjalisty ds. sanitarno-instalacyjnych;b) wyboru odpowiedniej osoby do wykonywania zadań Specjalisty ds. sanitarno-instalacyjnych.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, które określają przetwarzanie jakich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do wykonywania zadań Specjalisty ds. sanitarno-instalacyjnych.5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji do wykonywania zadań Specjalisty ds. sanitarno-instalacyjnych, a także przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, ew. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział. 6. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.9. Przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.11. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do wykonywania zadań Specjalisty ds. sanitarno-instalacyjnych w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej JEDNOŚĆ w Bydgoszczy. ...................................................... Podpis kandydata

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
03/09/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie
do góry