Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/09/2021.

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH (NR 2660)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Opera NOVA w Bydgoszczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/2660


Obowiązki:

Zakres obowiązków:
Do obowiązków specjalisty ds. finansowych należy prawidłowe, terminowe i zgodne
z obowiązującymi przepisami wykonywanie powierzonych obowiązków, w szczególności:
- prowadzenie ewidencji analitycznej zadań inwestycyjnych,
- weryfikacja i ewidencja dokumentów dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych,
- ewidencja dokumentów dotyczących ZFŚS,
- windykacja należności,
- sporządzanie sprawozdań z wykorzystania pozyskanych środków,
- prowadzenie i uzgadnianie ewidencji pozabilansowej środków inscenizacji (rekwizyty, dekoracja, kostiumy) wytworzonych przez pracownie i zakupionych,
- comiesięczna analiza i uzgadnianie ewidencji syntetycznej z analityczną kont księgowych,
- pełnienie obowiązków kasjera kasy Głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami
i regulaminami,
- prawidłowe wprowadzanie na bieżąco wyciągów bankowych do systemu komputerowego dotyczące inwestycji, lokat i rachunków bankowych z tytułu zabezpieczeń oraz ZFŚS,
- prowadzenie ewidencji zabezpieczeń i przygotowanie dokumentacji w celu ich zwrotów zgodnie z umowami,
- przyjmowanie i wydawanie depozytów na podstawie prowadzonej ewidencji
za pokwitowaniem,
- przygotowywanie propozycji zarządzeń wewnętrznych i pism w zakresie objętym zakresem obowiązków służbowych,
- współuczestniczenie w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych,
- archiwizowanie dokumentów i przekazywanie ich za pokwitowaniem do archiwum Opery,
- codzienną weryfikację poczty elektronicznej,
- wykonywanie innych prac nie wymienionych wyżej poleconych przez głównego księgowego.

Zakres odpowiedzialności:
Specjalista ds. finansowych ponosi odpowiedzialność materialna, cywilną, karną
i dyscyplinarną za całokształt powierzonych obowiązków, a w szczególności za:
- właściwe zabezpieczenie gotówki,
- przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu i przenoszenia gotówki,
- terminowe wypłacanie pobranych pieniędzy zgodnie z ich przeznaczeniem,
- zgodność stanu gotówki w kasie z dokumentami i raportami kasowymi,
- wypłatę gotówki na podstawie odpowiednich dokumentów podpisanych przez upoważnione osoby,
- dokonywanie wypłat udokumentowanych podpisami odbiorców zamieszczonych na właściwych dowodach rozchodowych,
- przekazywanie informacji dotyczących poszczególnych zadań, których realizacja nastąpi podczas nieobecności pracownika osobie.

Zakres uprawnień:
Specjalista ds. finansowych posiada uprawnienia wynikające z obowiązujących w Operze Nova w Bydgoszczy regulaminów i kodeksu pracy.

Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar czasu pracy pełny wymiar czasu pracy,
2) pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy, zatrudnienie od 01.09.2021 r.,
3) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych;
4) lokalizacja stanowiska pracy: Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze budynku z windą.
Praca wymaga poruszania się na terenie budynku.
5) Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3.150,00 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania kwalifikacyjne:Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe - kierunki ekonomiczne,- obywatelstwo polskie,- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,- niekaralność/brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,- nieposzlakowana opinia,- znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,- co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości.Wymagania dodatkowe:- znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury,- znajomość obsługi programów księgowych, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych,- predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość, dyspozycyjność.


Miejsce pracy: Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 3

Wymagane dokumenty: Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacji dotyczącej wykształcenia i doświadczenia zawodowego.Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres e-mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 10.08.2021 r.Opera Nova zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
05/07/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Analityka , Praca IT - Bazy danych , Praca Finanse
do góry