#

SPECJALISTA DO SPRAW PROGRAMÓW - STAŻYSTA W DZIALE RYNKU PRACY

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/22/1387


Obowiązki:

Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek oraz osobom bezrobotnym w podejmowaniu działalności na zasadach spółdzielni socjalnych: przyjmowanie, sprawdzanie i przygotowanie wniosków do oceny przez Komisję Oceny Wniosków, badanie pod kątem możliwości udzielenia pomocy publicznej oraz wielkości udzielonej pomocy publicznej, negocjowanie z bezrobotnym warunków pisemnej umowy i jej zabezpieczenia, przygotowanie umów, realizacja umów, rozliczanie bezrobotnych z otrzymanych kwot, przeprowadzanie wizyt monitorujących w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: przyjmowanie, sprawdzanie i przygotowanie wniosków do oceny przez Komisję Oceny Wniosków, badanie przedsiębiorcy pod kątem możliwości udzielenia pomocy publicznej oraz wielkości udzielonej pomocy publicznej, przygotowywanie umów, realizacja umów, rozliczanie pracodawców z warunków w niej zawartych, dokonywanie refundacji pracodawcy na podstawie złożonych rachunków, kosztów wyposażenia stworzonego stanowiska, przeprowadzanie wizyt monitorujących w miejscu pracy skierowanych osób bezrobotnych, działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu refundacji.
Refundowanie spółdzielniom socjalnym kosztów poniesionych na opłacenie składek
na ubezpieczenia społeczne: przyjmowanie od spółdzielni wniosku o zawarcie umowy przewidującej refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, przygotowanie umów, realizacja zawartych umów (prowadzenie rejestru, przyjmowanie, sprawdzanie wniosku o refundację, przekazywanie do działu finansowo-księgowego).
Realizacja i finansowanie działań związanych z bonem na zasiedlenie.
Godziny pracy: 7.30 -15.30Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):1.Obywatelstwo polskie. 2.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 4.Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.), w tym zasad organizacji i finansowania instrumentów rynku pracy oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2022 r. poz.243).5.Ogólna znajomość zasad udzielania pomocy de minimis w instrumentach rynku pracy.6.Znajomość programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014 2020, których celem jest wsparcie w aktywizacji osób bezrobotnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 2020).7.Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 8.Dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Excel, poczty elektronicznej, Internetu), umiejętność obsługi urządzeń biurowych.9.Samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań.10.Komunikatywność, odporność na stres, otwartość na ludzi, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, poczucie odpowiedzialności.Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):1.Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.2.Znajomość problematyki rynku pracy.3.Rzetelność i obowiązkowość.


Miejsce pracy: Piłsudskiego 64 b, 10-450 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia:1.List motywacyjny.2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.4.Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, dotyczących wszystkich zakończonych stosunków pracy. W przypadku trwającego stosunku pracy złożenie przez kandydata oświadczenia/zaświadczenia zawierającego datę zatrudnienia.5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.6.Oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.7.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.8.Klauzula zgody o treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.List motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenia wymienione w pkt 5, 6, 7 oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.Wzory kwestionariusza osobowego, oświadczeń wymienionych w punkcie 5,6 i 7 dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce Ogłoszenia o naborach.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :1.W zamkniętej kopercie z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. SPRAW PROGRAMÓW- STAŻYSTY:1)osobiście: w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie, al. Piłsudskiego 64B w Olsztynie (pokój 25, II piętro - sekretariat)lub2) pocztą na adres: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, al. Piłsudskiego 64B, 10-450 Olsztyn lub2.Elektronicznie:1)pocztą elektroniczną na adres: mup@olsztyn.mup.gov.pllub2)poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /MUP/SkrytkaESP; Termin składania dokumentów do 18.08.2022 roku. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie/e-mailowo poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /mup.olsztyn.ibip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
10/08/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa, Praca Administracja / Sekretariat, Praca Biuro / Dokumentacja

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi