Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/08/2020.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/3425


Obowiązki:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;
2. sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
3. sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;
4. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
5. sporządzanie listy płac z tytułu wszelkich wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS;
6. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS;
7. prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów pracowniczych, sporządzanie grafików pracowniczych;
8. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
9. rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy;
10. sporządzanie informacji o dochodach PIT-11;
11. prowadzenie rejestrów finansowych dokumentów przychodzącychWymagania:

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)
  • średnie zawodowe

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania konieczne: 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 4. wykształcenie wyższe albo minimum średnie w przypadku udokumentowania co najmniej 2-letniego stażu pracy na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac. Wymagania pożądane: 1. bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z przepisami prawa pracy; 2. bardzo dobra znajomość zagadnień Rozdziału 2a oraz Rozdziału 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 3. odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie, samodzielność i dokładność; 4. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera


Miejsce pracy: Dworcowa 5, 88-140 Gniewkowo, powiat: inowrocławski, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 2

Wymagane dokumenty: Dokumenty wymagane: 1. życiorys i list motywacyjny; 2. wypełniony kwestionariusz (dołączony do ogłoszenia o naborze); 3. w przypadku posiadania doświadczenia na wymienionym stanowisku - kopie dokumentów potwierdzających staż pracy; 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 5. oświadczenie kandydata o niekaralności; 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych, 7. oświadczenie kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokumenty w zaklejonej kopercie należy składać, albo przesłać do dnia 29.11.2019r. pod adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Dworcowa 5 88-140 Gniewkowo z dopiskiem: specjalista ds. kadr i płac Informujemy, że dokumenty składane osobiście przyjmowane są w godzinach pracy sekretariatu MGOKSiR, tj. od 8 do 16 w dni powszednie. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do MGOKSiR. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Pana/Panią, że Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Dworcowej 5, 88-140 Gniewkowo. Szczegółowe informacje na stronie: http://kisgniewkowo.pl/aktualnosc-892-praca_czeka_w_mgoksir.html?8599376a4d830b2093940fef27a328d8

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
28/11/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja / Sekretariat
do góry