Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/12/2019.

SEKRETARZ-PRACOWNIK ZAANGAŻOWANY W PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PZO

Lublin, lubelskie

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/2138


Obowiązki:

-prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
-współpraca z wykonawcami planów zadań ochronnych z zakresie przygotowywania projektów założeń do opracowania planów zadań ochronnych, organizacji procesu komunikacji z grupami interesu, prowadzenia warsztatów z udziałem Zespołu Lokalnej Współpracy
-bieżąca współpraca z wykonawcami opracowań eksperckich, analiza i weryfikacja materiałów przygotowywanych przez wykonawców
-weryfikacja poprawności standardów danych GIS oraz ich zawartości pod kątem zgodności z założeniami PZO
-wykonywanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w procesie planistycznym, zgodnie z przepisami Działu III 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
-analiza uwag i wniosków zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych
-przygotowanie danych GIS w zakresie zadań realizowanych w projekcie
-opracowywanie projektów dokumentów , ogłoszeń, porozumień oraz umów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu
przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia procedur zamówień publicznych
-udział w przygotowaniu, prowadzeniu oraz rozliczaniu działań projektowych
-współudział w organizacji spotkań projektowych, w tym obsługa techniczna i organizacyjna spotkań, warsztatów, sporządzanie sprawozdań i protokołów
-kompletowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu, współudział w promowaniu projektu, współpraca przy opracowaniu i realizacji materiałów promocyjno-informacyjnych projektuWymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • Prawo jazdy kategorii B
  • obsługa programów komputerowych pakietu MS OFFICE
  • umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne)

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe

Zawód:

  • Inspektor ochrony środowiska

Pozostałe wymagania:

  • -znajomość przepisów prawnych europejskich i krajowych z zakresu ochrony przyrody, a w szczególności obszarów Natura 2000 (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r .w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA oraz akty wykonawcze do ww. ustawy). -znajomość zasad funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Obszarów Natura 2000, metod czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, znajomość metodyki oceny stanu populacji gatunków, stanu siedlisk przyrodniczych -umiejętność komunikowania się i pracy w zespole -umiejętność interpretacji przepisów prawa -umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia -umiejętność dobrej organizacji pracy własnej -umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji


Miejsce pracy: BAZYLIANÓWKA 46, 20-144 Lublin, powiat: m. Lublin, woj: lubelskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: CV

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/07/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Ochrona
do góry