Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/10/2020.

REFERENTA / SPECJALISTA W WYDZIALE INFORMACJI, ANALIZ I SZKOLEŃ (NR 2747)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/20/2747


Obowiązki:

Referenta / specjalista (w zależności od posiadanego staży pracy) w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- wstępna kontrola uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podlegających nadzorowi Izby,
- monitorowanie stanu budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- kontrola sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego,
- udział w opracowywaniu analiz, opinii, raportów i sprawozdań,
- kompletowanie i przechowywanie dokumentacji,
- prowadzenie rejestrów elektronicznych,
- doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnegoWymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie, - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, - wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie), - doświadczenie zawodowe: specjalista 3 lata, - znajomość obsługi komputera. Wymagania dodatkowe: - wiedza z zakresu zadań określonych ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawą o finansach publicznych, - innymi przepisami prawa dotyczącymi spraw finansowych, - gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, - posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych takich jak: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, samodzielność, - umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, - selekcji informacji oraz umiejętność korzystania z przepisów prawa.


Miejsce pracy: Świętej Trójcy 35, 85-224 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Oferta kandydata musi zawierać: 1. List motywacyjny zawierający informacje o posiadanym wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. 2. Życiorys (CV) Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail wias@bydgoszcz.rio.gov.pl lub przesłać na adres Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ul. Świętej Trójcy 35, 85-224 Bydgoszcz w terminie do dnia 9 października 2020 r. z dopiskiem na kopercie umożliwiającym identyfikację udziału w postępowaniu dotyczącym naboru na określone stanowisko pracy. Nabór na stanowisko: referenta / specjalisty w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń w Bydgoszczy 10. Informacje dodatkowe: 1. Przewidywane wynagrodzenie brutto w przedziale od 3.100 zł do 3.500 zł. Kwota wynagrodzenia będzie uzależniona od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata. 2. Oferty doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy po upływie terminu o którym mowa w pkt 9 nie będą rozpatrywane. 3. Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru. 4. Izba zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną osób wybranych na podstawie otrzymanych ofert. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI/KONKURSÓW PRZEPROWADZANYCH W REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZY Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 35; 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@bydgoszcz.rio.gov.pl lub telefonicznie 52 37 68 245; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Pani/Pana dane będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w związku z konkursami na członka kolegium i prezesa Izby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. Nr 10 poz. 93), Rozporządzenia Ministra SWiA dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. Nr 130, poz. 1396 z późn. zm.); 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezes Rady Ministrów (konkursy), poczta; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez miesiąc od zakończenia rekrutacji, w przypadku udzielonej zgody kandydata 2 lata, dane osobowe związane z konkursami na członka kolegium i prezesa zgodnie z przepisami prawa; 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy bydgoszcz@rio.gov.pl; 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji lub w związku z ogłoszonymi konkursami. Administrator Danych Osobowych Daniel Jurewicz Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
02/10/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Finanse , Praca Ubezpieczenia
do góry