#

REFERENT W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/22/1411


Obowiązki:

1.Ewidencjonowanie operacji księgowych.
2.Uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej.
3.Sporządzanie przelewów bankowych.
4.Sporządzanie sprawozdań i informacji miesięcznych, kwartalnych, półrocznych
i rocznych.
5.Sporządzanie wniosków w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy.
6.Analizowanie celowości wydatków.
7.Kontrola i terminowe rozliczanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
8.Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami.
9.Wykonywanie innych czynności związanych z pracą działu zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Godziny pracy: 7.30 -15.30Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymogi kwalifikacyjne: 1.Wykształcenie średnie lub wyższe.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):1.Obywatelstwo polskie.2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.3.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.4.Znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).5.Znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2021 r. poz. 217).6.Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).7.Umiejętność obsługi komputera (w tym pakietów Word, Excel) i innych urządzeń biurowych. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):1.Preferowane wykształcenie wyższe kierunek ekonomia, prawo lub administracja.2.Doświadczenie w pracy w księgowości jednostek sektora finansów publicznych. 3.Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.4.Umiejętność analizowania spraw i rozwiązywania problemów. 5.Umiejętność pracy w zespole.6.Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, odporność na stres. 7.Gotowość do dokształcania się i doskonalenia zawodowego.


Miejsce pracy: Piłsudskiego 64 b, 10-450 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia:1.List motywacyjny.2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.4.Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, dotyczących wszystkich zakończonych stosunków pracy. W przypadku trwającego stosunku pracy złożenie przez kandydata oświadczenia/zaświadczenia zawierającego datę zatrudnienia.5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.6.Oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.7.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.8.Klauzula zgody o treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.List motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenia wymienione w pkt 5, 6, 7 oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.Wzory kwestionariusza osobowego, oświadczeń wymienionych w punkcie 5,6 i 7 dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce Ogłoszenia o naborach.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :1.W zamkniętej kopercie z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO REFERENTA:1)osobiście: w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie, al. Piłsudskiego 64B w Olsztynie (pokój 25, II piętro - sekretariat) lub2) pocztą na adres: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, al. Piłsudskiego 64B, 10-450 Olsztyn lub2.Elektronicznie:1)pocztą elektroniczną na adres: mup@olsztyn.mup.gov.pllub2)poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /MUP/SkrytkaESP; Termin składania dokumentów do 22.08.2022 roku. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie/e-mailowo poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /mup.olsztyn.ibip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
12/08/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa, Praca Administracja / Sekretariat, Praca Biuro / Dokumentacja

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi