Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/04/2020.

REFERENT / INSPEKTOR D/S TECHNICZNYCH

Tychy, śląskie

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Opis stanowiska pracy

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENT/INSPEKTOR D/S TECHNICZNYCH

W REJONIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

w wymiarze czasu pracy: 1 etat

 

1. Wykształcenie:

 • średnie o kierunku budowlanym lub wyższe o kierunku budowlanym

 

2. Wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych: Excel, Word
 • staż pracy:
  na stanowisku Referent: nie wymagany
  na stanowisku Inspektor:
   - w przypadku wykształcenia wyższego – co najmniej 2 lata pracy
   - w przypadku wykształcenia średniego – co najmniej 4 lata pracy
 • nieposzlakowana opinia
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP
 • dla obywateli innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem

Wymagania

3. Wymagania dodatkowe:

 • sumienność – wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie
 • sprawność – dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań
 • bezstronność – obiektywne rozpoznawanie sytuacji
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów – umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów oraz ich właściwego zastosowania
 • planowanie i organizacja pracy – efektywne wykorzystywanie czasu pracy
 • postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy i dbałość o nieposzlakowaną opinię.

 

4. Główne obowiązki:

 • między innymi: opracowywanie harmonogramów i określenie zakresów przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej i wentylacyjnej nieruchomości, uczestniczenie w przeglądach stanu technicznego nieruchomości, prowadzenie okresowych przeglądów lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, kwalifikacja i określenie ewentualnego remontu, przygotowywanie planów gospodarczych Wspólnot Mieszkaniowych z zakresu remontów, sporządzanie zleceń na wykonanie robót remontowych.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko związane z pracą przy komputerze i pracą w terenie. Praca ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZBM Tychy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany własnoręcznie życiorys (cv) i list motywacyjny (ze wskazaniem stanowiska na które się kandydat ubiega)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane uprawnienia
 • oświadczenie kandydata o:
  - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  - korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich
  - o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  - pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • kserokopie świadectw pracy
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenia informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 07.02.2020r. w siedzibie Zakładu ( sekretariat, I piętro), ul. Filaretów 31 w Tychach lub przesłać pocztą na adres Zakładu. Dokumenty składane w języku obcym powinny być złożone z tłumaczeniem na język polski. Aplikacje ( dokumenty ), które wpłyną do Zakładu ( sekretariatu ) po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważać się będzie za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną na wskazany powyżej adres w terminie do dnia 07.02.2020r.

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna.

Przy wyborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie dokumentów (aplikacji) min. pod względem formalno - prawnym, sprawdzianie praktycznym (test) i rozmowie kwalifikacyjnej (wywiad).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego (spełniających wymagania formalno – prawne) dostępna będzie w terminie do piątego dnia roboczego po zakończeniu naboru ofert w Dziale Pracowniczo – Administracyjnym (budynek Dyrekcji, pok. Nr 20, II piętro) . Informację o zakwalifikowaniu uzyskać będzie można również telefonicznie pod numerem : (32) 227- 40 – 91 w.123. W przypadku nie spełnienia przez kandydatów do pracy wymagań pracodawcy żadna z ofert pracy nie zostanie wybrana.

Informacja o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu (I piętro).Oferty pracy niewybranych kandydatów po zakończeniu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 227-40-91 w. 123.

Prezentacja firmy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Zakład Budżetowy w Tychach jest jednostką... organizacyjną Miasta Tychy nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zakładem zarządza samodzielnie Dyrektor Zakładu, który reprezentuje go na zewnątrz. Powołany 21 kwietnia 1953 roku jako Przedsiębiorstwo Państwowe. Na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz pracownikach samorządowych Uchwałą Rady Miejskiej w Tychach nr XV/183/91 z dnia 19.12.1991 r. Przedsiębiorstwo Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Zakład Budżetowy w Tychach zostało przekształcone z dniem 01.01.1992 r. w zakład budżetowy.
Przedmiotem działania MZBM w Tychach jest:
1. zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie administrowania nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz gruntami stanowiącymi własność Miasta Tychy;
2. zarządzanie wydzielonymi i nabytymi gruntami wraz z położonymi na nich budynkami i urządzeniami trwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność Miasta Tychy oraz ich utrzymanie i ochrona;
3. przeprowadzanie inwestycji, remontów budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych;
4. prowadzenie administracji zleconej, a w szczególności kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
06/02/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Energetyka , Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis , Praca Inżynieria , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry