Przedszkole, Nauczyciel wspomagający

Miejsce pracy: Warszawa

Dane adresowe:

Typ: Przedszkole
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Porajów
Nr domu: 3
Kod pocztowy: 03-188

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogika terapeutyczna
Liczba godzin w tygodniu: 20
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2023-03-30
Termin składania dokumentów: 2023-04-30
Opis oferty pracy:

Dyrektor Przedszkola Nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Warszawie, ul. Porajów 3 (Białołęka), zatrudni od zaraz do końca roku szkolnego w wymiarze  pełnego etatu lub na pół etatu -  nauczyciela wspomagającego do dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - pedagogika specjalna.

Mile widziane doświadczenie z Autyzmem.

Dokumenty aplikacyjne proszę składać na adres e-mail: sekretariat.64@eduwarszawa.pl

 

Wszystkich kandydatów do pracy prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych następujących klauzul zgód:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Przedszkole Nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka przy ul. Porajów 3 w Warszawie, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w zwiazku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela wspomagającego.

Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka przy ul. Porajów 3 w Warszawie, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych soobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)- zw.dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka przy ul. Porajów 3 w Warszawie zwane dalej Administratorem lub Placówką. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych soobowych za pośrednictwem telefonu, poczty elektornicznej lub poczty tradycyjnej:

tel.: 22 51 03 620 wew. 233

e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl

adres: Przedszkole Nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka

ul. Porajów 3

03-188 Warszawa

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także art. 6 ust.1 lit c) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy, przepisami ustawy Karta Nauczyciela oraz w zw. z przepisami wykonawczymi do ustawy Karta Nauczyciela, które określają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek. Oznacza to, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, z także na potrzebę realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ponieważ przepisy regulują katalog kwalifikacji osoby ubiegającej się na konkretne stanowisko. informujemy, że w przypadku zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3) Celem podania danych jest przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego poprzedzającego zawarcie ewentualnej umowy o pracę.

4) Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zakres tych danych determinowany jest przez ww. przepisy prawa. Niepodanie danych osobowych, potwierdzających Pani/Pana kompetencje będzie prowadzić do odrzucenia Pani/Pana aplikacji.

5) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia wynikającego z przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Są to dostawcy systemów informatycznych za pośrednictwem, których Administrator przetwarza dane osobowe, firmy hostingowe, firmy niszczące dokumentacje oraz firmy świadczące usługi archiwizacyjne.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do poaństw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana, chyba, że Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe wcześniej, o ile uznał, że doszło do spełnienia celu przetwarzania danych.

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi