Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/24/0475


Obowiązki:

1.Zapoznawanie się na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnymi w pracy z klientami.
2.Rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej osób
i rodzin z terenu objętego działaniem pracownika.
3.Prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do ukazania prawidłowych postaw społecznych.
4.Analiza potrzeb socjalnych ludności oraz pomoc w ich zaspokajaniu.
5.Wnioskowanie w sprawie świadczeń przyznawanych na mocy zapisów ustawy o pomocy społecznej.
6.Przygotowywanie kart diagnozy środowiska i przeprowadzanie udokumentowanych wywiadów środowiskowych dotyczących udzielania pomocy w formie świadczeń z pomocy społecznej.
7.Prowadzenie pracy socjalnej ukierunkowanej na pomoc osobom, rodzinom w odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, w tym m.in.:
indywidualna diagnoza sytuacji osoby;
pomoc w uporządkowaniu problemów osób, rodzin i zaplanowanie działań mających na celu rozwiązanie tych problemów;
motywowanie, klientów do podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie ich trudnej sytuacji życiowej;
udzielenie stosownego wsparcia;
kierowanie klientów do placówek, organizacji i instytucji zajmujących się specjalistyczną pomocą;
pomoc w wykorzystaniu możliwości i uprawnień klientów;
towarzyszenie osobom, rodzinom w załatwianiu różnych spraw;
podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób i rodzin w sytuacjach tego wymagających.
8.Opracowanie indywidualnego planu pomocy osobie, rodzinie.
9.Podejmowanie aktywności w zakresie nawiązywania i organizowania wspólnie z samorządem mieszkańców, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy, jak również aktywizacja społeczna tych grup.
10.Współdziałanie z placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami sygnalizowanie potrzeb zdrowotnych osób najbardziej potrzebujących wsparcia.
11.Współdziałanie z takimi instytucjami jak: policja, prokuratura, sąd, zakład pracy w celu zabezpieczenia niezbędnej pomocy osobom wymagającym wsparcia.
12.Inicjowanie społecznej aktywności, w tym uaktywnianie środowisk, organizacji społecznych i charytatywnych.
13.Podejmowanie z własnej inicjatywy samodoskonalenia zawodowego.
14.Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15.Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośrednich przełożonych.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • 1.Wymagania niezbędne:posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2023 poz. 901 t.j. ze zm.) lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2007 poz. 48.320),obywatelstwo polskie,pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.2.Wymagania dodatkowe:a)znajomość oraz umiejętność stosowania aktów prawnych: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa a dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;b)umiejętność podejmowania decyzji,c)umiejętność prowadzenia pracy z klientem, szczególnie z klientem trudnym,d)wiedza i doświadczenia w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,e)znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,f)umiejętność pracy w zespole,g)wysoka kultura osobista,h)poczucie odpowiedzialności,i)zdolność i otwartość na komunikowanie się,j)samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,k)kreatywność, odporność na stres,l)umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,m)znajomość obsługi komputera.Oferujemy:a)stabilne zatrudnienie,b)możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,c)ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,d)terminowo wypłacane wynagrodzenie,e)dodatek do wynagrodzenia w związku ze świadczeniem pracy socjalnej lub przeprowadzeniem rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki,f)dodatkowy urlop wypoczynkowy wg odrębnych przepisów,g)możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego,h)możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,i)dofinansowanie do wypoczynku pracowników,j)dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,k)dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom jednostek sfery budżetowej.


Miejsce pracy: SENIORA, 35-310 Rzeszów, powiat: m. Rzeszów, woj: podkarpackie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:1.życiorys (CV) z podaniem danych umożliwiających kontakt oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,2.list motywacyjny opatrzony bieżącą datą i własnoręcznym podpisem,3.kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie określone w pkt. 1a) niniejszego ogłoszenia (świadectwa, dyplomy, suplementy),4.kserokopie dokumentów poświadczających: doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,5.oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem,6.oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26 albo przesłać pocztą na adres 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 26, w terminie do dnia 23 lutego 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na stanowisko pracownik socjalny w Sekcji Rejonowych Zespołów Pracowników Socjalnych- umowa o pracę na zastępstwo (decyduje data wpływu do MOPS).Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane jako niezbędne zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu rekrutacji, tj. rozmowy z kandydatem. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17-853-39-27, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30.Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję:a)Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: - listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl,- telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.b)Inspektor ochrony danychMogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na podany wyżej adres.c)Cele i podstawy przetwarzaniaPaństwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz art.10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu czy wizerunek, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, przepisy szczególne określające wymogi kandydata na aplikowane stanowisko.d)Odbiorcy danych Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, - podmioty, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie zawartych umów (tzw. podmioty przetwarzające).e)Okres przechowywania danychPaństwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do zakończenia procesu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów podlegają zniszczeniu.f)Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanieW oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.g)Przekazywanie danych poza Europejski Obszar GospodarczyPaństwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.h)Prawa osób, których dane dotycząZgodnie z RODO przysługuje Państwu:- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, - prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).i)Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
09/02/2024
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Ochrona

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi