Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/02/2020.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/20/0070


Obowiązki:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
a) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa pobytu w żłobku, uwzględniając
w szczególności warunki ochrony higieniczno-sanitarnej i przeciwpożarowej,
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez
realizację zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka,
c) prawidłowe karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków przez dzieci,
d) planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno wychowawczych, dostosowanych do
wieku i możliwości poznawczych dzieci w oparciu o współczesną wiedzę
pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka,
e) prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością
opiekuńczo wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy),
f) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwoju
dziecka.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania, które powinien spełniać kandydat: 1) niezbędne: a) wykształcenie wyższe minimum licencjackie o kierunkach: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub posiadający kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczowychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub posiadający kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, lub posiadający wykształcenie wyższe minimum licencjackie pedagogiczne innych specjalności z dodatkowo ukończonym 280- godzinnym szkoleniem, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, lub posiadający wykształcenie minimum średnie z dodatkowo ukończonym 280 godzinnym szkoleniem, z czego 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna. b) charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, c) potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, d) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne, f) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią. 2) dodatkowe: a) sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, b) kreatywność i komunikatywność, c) umiejętność dobrej organizacji pracy.


Miejsce pracy: Bolesława Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty a) CV i list motywacyjny, b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej), c) aktualne badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, d) zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w Zespole Żłobków Miejskich; 4. Złożenie oświadczeń przez kandydata o (Załącznik do ogłoszenia): a) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; b) kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi; c) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona; d) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; e) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; e) oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonego przez Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 Warunki zatrudnienia: - umowa o pracę na etat Oferty należy składać osobiście, bądź pocztą na adres Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 8 stycznia 2020 r. do godz. 14:00 (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem: Dotyczy naboru nr 20/2019 na stanowisko Opiekuna Aplikacje, które wpłyną do ZŻM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. ZŻM zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.zlobkibydgoskie.lo.pl, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl oraz na tablicy informacyjnej ZŻM.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
27/01/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
4
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Ochrona
do góry