Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/01/2020.

OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (NR 3474)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/3474


Obowiązki:

Główne obowiązki:
- pełnienie dyżurów w systemie dwuzmianowym 12-godzinnym, od godz. 7:00 do 19:00 oraz 19:00 do 7:00,
zgodnie z opracowanym grafikiem służb,
- obsługa w trybie pracy zmianowej stanowisk operatorskich przeznaczonych do przyjmowania zgłoszeń alarmowych
z numeru 112 oraz innych numerów alarmowych zgodnie z przyjętymi procedurami,
- ścisła współpraca i współdziałanie z jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz pozostałymi służbami ratowniczo-porządkowymi w zakresie prowadzonych działań prewencyjnych i ratowniczych,
- obsługa systemów wymiany informacji i danych oraz systemów łączności znajdujących się na wyposażeniu centrum
powiadamiania ratunkowego oraz obsługa aplikacji informatycznej Systemu Informatycznego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (SIWCPR)
- współdziałanie z innymi stanowiskami operatorskimi i dyspozytorskimi służb ratowniczych oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego organów administracji rządowej i samorządowej.

Warunki pracy:
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, II piętro, pokoje biurowe budynek C
- winda, pomieszczenie socjalne II piętro). Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych .
Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: średnie pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym, - znajomość przepisów ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, - posiadanie ważnego certyfikatu operatora numerów alarmowych, lub ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia operatorów numerów alarmowych (szkolenie organizowane będzie przez pracodawcę), - umiejętność obsługi komputera, programów komputerowych (w tym pakietu MS Office) oraz biegłe pisanie na klawiaturze, - dyspozycyjność, mobilność, dobra dykcja i umiejętność swobody wypowiedzi, - umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres. Wymagania dodatkowe: - doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych, - doświadczenie na stanowisku operatora call center, - samodzielność, kreatywność, zdolności analitycznego myślenia.


Miejsce pracy: Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i własnoręcznie podpisany list motywacyjny - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnego certyfikatu operatora numerów alarmowych Kopie innych dokumentów i oświadczenia: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: od dnia 17 czerwca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kancelaria ogólna, pokój 4 ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz z dopiskiem: operator numerów alarmowych - WBZK 2 etaty DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko- Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy. 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, telefonicznie 52 349-72-39 lub listownie: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz. 3. Dane osobowe: Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w KPUW; - Nie będą udostępniane innym odbiorcom; - Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; - W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; - Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 r. na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: - Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; - Usunięcia danych; - Przeniesienia danych; - Ograniczenie przetwarzanych danych. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...).Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
27/06/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Obsługa klienta , Praca Call Center / Telemarketing
do góry