Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2019.

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Zamówień i Umów

Łódź, łódzkie

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym

udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.

 

Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.

 

OFERTA PRACY

 

Stanowisko: Młodszy / Starszy Specjalista ds. Zamówień i Umów


Wymiar etatu:
1 etat

Miejsce wykonywania pracy: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.

 

Główne zadania na stanowisku:

1. Opracowywanie SIWZ i pozostałych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

2. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień - udział w pracach komisji przetargowej jako sekretarz.

3. Przygotowywanie umów zgodnych z treścią wybranych ofert oraz SIWZ wraz z załącznikami i przedkładanie do podpisu zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów.

4. Przesyłanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wymaganych przepisami ogłoszeń w celu ich publikacji oraz zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5. Zamieszczanie dokumentów związanych z prowadzeniem postępowania na stronie internetowej ŁSI.

6. Przeprowadzanie aukcji elektronicznych na platformie aukcyjnej.

7. Opiniowanie umów pod kątem ich zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych i innych przepisów prawa.

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. Wykształcenie: wyższe.

2. Staż pracy: min. 1 rok w pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych.

3. Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

4. Doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia.

5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności programów z pakietu MS Office.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

7. Niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

8. Mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz znajomość obsługi platformy aukcyjnej.

 

Oferujemy:

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

2. Pracę w stałych godzinach (w trybie jednozmianowym).

3. System premiowy.

4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.

5. Atrakcyjny pakiet socjalny (bilety do kina/ karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku).

6. Możliwość kreowania rzeczywistości wewnątrz Spółki i wdrażania w życie najlepszych pomysłów.

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys i list motywacyjny.

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko .......................................................................

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

...............................................

(data i podpis kandydata do pracy)

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje, ukończone kursy itp.

4. Oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem (punkt 7 wymagań związanych ze stanowiskiem pracy).

 

Termin składania dokumentów: 13.07.2018r.

Miejsce składania dokumentów:

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 190

90-368 Łódź

I piętro, sekretariat

tel. 42 66-49-100

e-mail:rekrutacja@lsi.net.pl

fax: 42 66-49-102

Inne informacje:

Aplikacje kandydatów powinny być złożone w formie pisemnej i zawierać życiorys, list motywacyjny, pozostałe wymagane dokumenty oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dopuszcza się złożenie ofert drogą elektroniczną, faxem, jednak oryginały tych dokumentów powinny być dostarczone w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia i zakwalifikowania do dalszego procesu rekrutacji.

Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów.
Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

Prezentacja firmy

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym
... udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.

Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
04/07/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
do góry