Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/08/2020.

Opis stanowiska pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu ogłasza

nabór na stanowisko: młodszy specjalista/specjalista, 1 etat ( sekcja NWP-A )

Miejsce wykonywania pracy: siedziba OIP we Wrocławiu

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 

Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub administracyjne,
 • kilkuletni staż pracy związany z technicznym bezpieczeństwem pracy.

 

Przewidywany zakres zadań wykonywanych na podanym stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie zgłoszeń wypadków/ katastrof i innych zdarzeń wypadkowych,
 • gromadzenie i weryfikacja dokumentacji z badań wypadków,
 • współpraca z sądem, policją, prokuraturą w zakresie wykonywanych zadań,
 • prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami chorób zawodowych oraz zagrożeń publicznych,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę ( nr tel., e-mail ),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na podanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

 

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

 

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie zawodowe związane z technicznym bezpieczeństwem pracy,
 • biegła obsługa komputera, znajomość pakietu Microsoft Office,
 • doświadczenie związane z wykonywaniem czynności biurowo – administracyjnych,
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia, doskonała organizacja pracy, systematyczność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

Termin składania dokumentów i oświadczeń: 05.08.2020 r.

O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu: Dokumenty otrzymane po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów i oświadczeń:

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

ul. Zielonego Dębu 22

51-621 Wrocław

z dopiskiem: „oferta pracy – sekcja NWP-A” ,

tel. (071) 3710467

 

Inne informacje

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na podanym stanowisku.

Wyłącznie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.

Informację o zakończeniu naboru publikuje się na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia

Prezentacja firmy

Organ państwowy powołany do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa... pracy.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
02/08/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry