Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/01/2019.

Młodszy asystent – lekarz POZ (pracownik cywilny) Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu

dolnośląskie

Kompendium24

Opis stanowiska pracy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przyzakładowa Przychodnia Medycyny Pracy w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu

Młodszy asystent – lekarz POZ (pracownik cywilny) Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu

Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Bez specjalizacji

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu zatrudni na stanowisko: Młodszy asystent (lekarz POZ) Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu jako pracownika cywilnego w oparciu umowy o pracę na okres próbny.
Liczba osób przewidywanych do zatrudnienia: 1 pracownik cywilny.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
• Prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny.

Zgodnie z ustawą z dn. 9 kwietnia 2010 o Służbie Więziennej pracownikiem SW może być osoba, która:
• ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
• daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
• ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
• daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948);
• posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Podanie o przyjęcie do pracy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018 r. drogą pocztową na adres: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław z dopiskiem „dotyczy naboru – młodszy asystent POZ” lub osobiście w Dziale Kadr (pok. 325).
Oferta pracy powinna zawierać:
• pisemne podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko młodszego asystenta ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu;
• kwestionariusz osobowy (do pobrania pod ogłoszeniem na stronie Służby Więziennej w zakładce praca, oferty pracy po wybraniu jednostki Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu)
• kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza medycyny
• kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
• kserokopię dowodu osobistego;
• kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia;
• kserokopie świadectw pracy lub służby

Charakter pracy:
Realizowanie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Ambulatorium z Izbą Chorych ZK Nr 1 we Wrocławiu – świadczenie usług zdrowotnych na rzecz osób pozbawionych wolności.
Istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej.

Informacje odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu. Wcześniej prosimy o składanie ofert osobiście lub poprzez email. Zgłoszenia nie spełniające wymogów stawianych kandydatom oraz złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prezentacja firmy

Największy portal lekarski w Polsce.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
14/02/2018
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe doktoranckie
Branża / kategoria:
Praca Medycyna / Służba zdrowia
do góry