Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/24/1167


Obowiązki:

Do obowiązków należeć będzie między innymi:
- kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach,
- księgowanie faktur zakupu i sprzedaży,
- wprowadzanie wyciągów bankowych,
- wprowadzanie przelewów do systemu bankowego,
- bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych,
- przygotowywanie deklaracji, JPK wraz z uzgadnianiem z kontami księgowymi,
- współpraca w przygotowywaniu budżetu, raportowanie jego wykonania oraz przygotowywaniu innych raportów w zakresie informacji zarządczej,
- współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

Zawód:

  • Księgowy (wymagany staż - lata: 2)

Pozostałe wymagania:

  • Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: - wykształcenie wyższe kierunkowe,- znajomość z zakresu księgowości i rachunkowości przedsiębiorstw- mile widziana znajomość prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych- doświadczenie w obszarze rachunkowości w prowadzeniu pełnej księgowości,- umiejętność samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych,- doświadczenie w przygotowywaniu rozliczeń podatkowych w oparciu o aktualne przepisy (VAT, podatek od nieruchomości),- doświadczenie w przygotowywaniu informacji zarządczej,- dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,- dokładność, terminowość, umiejętność pracy w zespole,- dobra znajomość obsługi MS Office, a w szczególności Microsoft Excel,- min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.


Miejsce pracy: 62 Pułku Piechoty Wlkp. 6, 85-825 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 2

Wymagane dokumenty: Ofertę zawierającą: CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym do aplikowania na w/w stanowisko wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych przez RSM "JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy (do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni: http://rsmjednosc.pl) należy przesłać albo dostarczyć na adres korespondencyjny: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6; 85-825 Bydgoszcz lub na adres poczty e-mail sekretariat@rsmjednosc.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2024 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Spółdzielni. Telefon kontaktowy: 52 361 44 54.Z wyłonionymi na podstawie złożonych ofert kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłaniania kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez RSM "JEDNOŚĆ", ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6, 85- 825 Bydgoszcz na stanowisko księgowej/księgowego. ......................................... Podpis kandydata do pracy Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko księgowej/księgowego w RSM "JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy drogą telefoniczną lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.......................................................................................................................................................................................... (nr telefonu, adres e-mail) ........................................ Podpis kandydata do pracyKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji na stanowisko Księgowa/Księgowy. Niniejszym oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, przez RSM "JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy, że:1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na stanowisko Księgowa/Księgowy będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6; 85-825 Bydgoszcz, jako pracodawca, za którego czynności w zakresie prawa pracy dokonuje Zarząd Spółdzielni. 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową JEDNOŚĆ w Bydgoszczy adres e-mail: sekretariat@rsmjednosc.pl; tel. 52 361 44 54; lub na adres korespondencyjny: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6; 85-825 Bydgoszcz. 3. Dane osobowe będą przetwarzane, w celu: a) oceny kwalifikacji na stanowisko Księgowa/Księgowy; b) wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko Księgowa/Księgowy. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, które określają przetwarzanie jakich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Księgowa/Księgowy.5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Księgowa/Księgowy, a także przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, ew. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział. 6. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 9. Przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 11. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej JEDNOŚĆ w Bydgoszczy na stanowisko Księgowa/Księgowy. ........................................................ Podpis kandydata do pracy

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
06/05/2024
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Finanse, Praca Ubezpieczenia

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi