Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/24/1207


Obowiązki:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
1. Konserwacja pokryć dachowych.
2. Naprawa i wymiana rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych, opierzenia ogniomurów.
3. Prace blacharskie w zakresie poprawy funkcjonowania kominów wentylacyjnych.
4. Dokonywanie przeglądów stanu technicznego pokryć dachowych i elementów blacharskich
w budynkach należących do zasobów Spółdzielni.
5. Prace naprawcze i konserwacyjne (murarskie i malarskie) w budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych i obiekcie Spółdzielni;
6. Prace porządkowe na placach zabaw, na terenach zieleni, drogach i chodnikach przynależnych do Spółdzielni w tym koszenie trawy - obsługa kosy spalinowej; obsługa pilarki mechanicznej
7. Konserwacja i naprawa elementów wyposażenia budynków w zakresie prac ślusarskich.
8. Naprawa urządzeń w zakresie w zakresie prac ślusarskich.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kat.B

Wykształcenie:

  • zasadnicze zawodowe

Pozostałe wymagania:

  • Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:- wykształcenie min. zawodowe,- umiejętność pracy w zespole, duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, komunikatywność i zaangażowanie;- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;- kultura osobista w pracy,- prawo jazdy, co najmniej kategorii B,- dopuszczenie do prac na wysokościach,- umiejętność obsługi kosy spalinowej oraz pilarki mechanicznej, preferowane szkolenie lub kurs w tym kierunku.


Miejsce pracy: 62 Pułku Piechoty Wlkp. 6, 85-825 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych przez RSM JEDNOŚĆ w Bydgoszczy (do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni: http://rsmjednosc.pl) należy przesłać albo dostarczyć na adres korespondencyjny: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6; 85-825 Bydgoszcz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2024 r.O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Spółdzielni. Telefon kontaktowy: 727670835. Z wyłonionymi na podstawie złożonych ofert kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłaniania kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyny.Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez RSM JEDNOŚĆ, ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6, 85- 825 Bydgoszcz na stanowisko konserwatora ..................................... Podpis kandydata do pracy Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko konserwatora w RSM JEDNOŚĆ w Bydgoszczy drogą telefoniczną lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej .......................................................................................................(nr telefonu, adres e-mail) ......................................... Podpis kandydata do pracy Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji na stanowisko konserwatora Niniejszym oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, przez RSM JEDNOŚĆ w Bydgoszczy, że 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na stanowisko konserwatora będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6; 85-825 Bydgoszcz, jako pracodawca, za którego czynności w zakresie prawa pracy dokonuje Zarząd Spółdzielni. 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową JEDNOŚĆ w Bydgoszczy adres e-mail: sekretariat@rsmjednosc.pl; tel. 52 361 44 54; lub na adres korespondencyjny: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6; 85-825 Bydgoszcz. 3. Dane osobowe będą przetwarzane, w celu: a) oceny kwalifikacji na stanowisko konserwatora; b) wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko konserwatora. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, które określają przetwarzanie jakich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko konserwatora.5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko konserwatora, a także przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, ew. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział. 6. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 9. Przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 11. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej JEDNOŚĆ w Bydgoszczy na stanowisko konserwatora. ....................................................... Podpis kandydata do pracy

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
06/05/2024
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Praca fizyczna, Praca Instalacje / Utrzymanie / Serwis, Praca Budownictwo / Praca na budowie

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi