Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/09/2019.

Kierownik Działu Projektowego

Katowice, śląskie

ACE Instal Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ROBÓT
Do podstawowych obowiązków kierownika robót należy:

1) Nadzór nad pracą podległego personelu (7 osób)
2) Planowanie grafików pracy personelu oraz harmonogramowanie zadań w porozumieniu z przedstawicielami innych działów
3) Nadzór nad bieżącą realizacją zadań (kontraktów)
4) Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
5) Zapewnienie jakości prac w celu minimalizacji sytuacji awaryjnych
6) Zapewnienie prawidłowych warunków Bezpieczeństwa Higieny Pracy
7) Zarządzanie pracownikami
8) Sporządzanie raportów i analiz postępu prac, wykorzystania zasobów oraz realizacji założonych kosztów zadania
9) Reprezentowanie firmy na zewnątrz
10) Dbanie o dobrą organizację pracy i bezpieczeństwo na terenie prowadzonego zadania w zakresie:
a) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, natychmiastowe zgłoszenie do dyrekcji wypadku na budowie oraz powiadomienie inspektora BHP w tym:
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem – m.in. oceniać stan techniczny urządzeń oraz maszyn na których pracują podlegli pracownicy,
• egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
• przestrzeganiem przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy,
11) Nadzór nad obiegiem dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej.
12) Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji zadania
13) Wybór podwykonawców po przeprowadzeniu akcji ofertowej, przygotowanie umów dla podwykonawców, akceptacja faktur kosztowych do danego zadania, weryfikacja prawidłowej ewidencji kosztów dla danego kontraktu.
14) Prowadzenie prac w sposób minimalizujący koszty robót kontraktu.
15) Pilnowanie terminów wynikających z zawartych umów,
16) Niezwłoczne informowanie Przełożonych o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie zadań,
17) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w firmie i podporządkowanie się wynikających z nich ustaleniom,
18) Nadzór nad pracownikami i podwykonawcami na terenie prowadzonych prac,
19) Kontrola rejestru czasu pracy prowadzonego przez pracowników,
20) Przestrzeganie tajemnicy służbowej,
21) Samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
22) Prowadzenie i systematyczne uzupełnianie rejestru prowadzonych kontraktów.
23) Przesyłanie tygodniowych raportów do przełożonego (co piątek).ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Kierownik działu Projektowego ponosi służbową odpowiedzialność za:

1) Pracę działu projektowego oraz realizowanie zakresów rzeczowych zawartych kontraktów,
2) Właściwe i terminowe wykonanie powierzonych zadań wynikających z poleceń bezpośredniego przełożonego,
3) Właściwą i zgodną z obowiązującymi przepisami gospodarka składnikami majątkowymi powierzonymi do użytkowania.
4) Przestrzeganie obowiązujących przepisów.
5) Odpowiedzialność za prawidłową realizację budżetów.
6) Odpowiedzialność za negocjacje z potencjalnymi Partnerami, Podwykonawcami oraz Zamawiającymi.
7) Zapewnienie niezbędnego nadzoru dla potrzeb powierzonych zadań np. poprzez odpowiednie sporządzenie stosownych Umów, zakontraktowanie dla celów realizacji pracowników/Podwykonawców/Dostawców spełniających wymagania formalne tj. posiadających wystarczające kwalifikacje np. uprawnienia SEP, certyfikaty metod spawalniczych TIG, Uprawnienia Budowlane Kierownika Budowy.
8) Znajomość zapisów Umownych oraz zakładanego Budżetu kontraktu.
9) Terminowe podpisanie protokołu częściowego i końcowego kontraktu.

Wymagania

Wymagania:
1) Umiejętność pracy w zespole oraz nadzorowania zespołem (7 osobowym),
2) Komunikatywność,
3) Decyzyjność,
4) Doświadczenie w pracy projektanta min. 3 lata,
5) Prawo jazdy kategorii B,
6) Mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (najlepiej: Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń).

Prezentacja firmy

ACE Instal Sp zo.o. jest firmą działającą na rynku projektowania oraz wykonawstwa... automatyki, ciepłownictwa i elektryki.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
14/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Elektronika / Telekomunikacja , Praca Energetyka , Praca Top management , Praca Inne , Praca Kadra zarządzająca
do góry