Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/10/2021.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/2922


Obowiązki:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
kontrolowanie stanu ochrony przeciwpożarowej, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych;
szkolenie żołnierzy zawodowych, żołnierzy OT oraz pracowników RON z zakresie ochrony przeciwpożarowych;
opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym praktycznych przedsięwzięć szkoleniowych;
sporządzanie wykazów i należności sprzętu pożarniczego dla budynków, obiektów, terenów oraz wojskowego sprzętu technicznego;
opracowanie nie rzadziej niż raz w roku analizy stanu ochrony przeciwpożarowej w 1 PBOT.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 t.j..) oraz Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dn. 08.06.1998 r. (MON Kadr. 63/98 z późn. zm. zał. nr 1 pkt 31) pracownik powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne:- posiadać uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej- wykształcenie minimalne: średnie (3 lata stażu) lub wyższe (1 rok stażu); - obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, poczty elektronicznej);- dokładność, skrupulatność, zaangażowanie;- posiadanie obywatelstwa polskiego;- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.Dodatkowe:- znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;


Miejsce pracy: Kawalerijska 70, 15-325 Białystok, powiat: m. Białystok, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na adres Jednostki Wojskowej 5442 w Białymstokuul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok do dnia 22.10.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego),z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJNie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektronicznąDokumenty aplikacyjne składają się z:1)listu motywacyjnego;2)CV;3)kserokopii świadectw pracy;4)kserokopii dyplomów potwierdzających wykształcenie;5)kserokopii zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, itp.;6)oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez administratora, którym jest 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor ochrony przeciwpożarowej 7)innych dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 07.00 12.00 pod numerem telefonu 261 398 271Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrzone. Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
13/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie
do góry