Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/08/2020.

INSPEKTOR DO ZADAŃ INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH/STAŻYSTA

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/20/0204


Obowiązki:

Czynny współudział w pracach związanych ze wskazanymi zadaniami inwestycyjnymi sądu okręgowego na etapie przygotowania i realizacji inwestycji. Przyjmowanie, weryfikacja, zgłaszanie usterek i awarii dotyczących budynku i posesji sądu okręgowego i sądów rejonowych. Podejmowanie zadań mających na celu usuwanie zgłoszonych usterek zgodnie z wewnętrznymi regulacjami i przepisami prawa. Sprawowanie nadzoru i kontroli w usuwaniu awarii i ich skutków. Sporządzanie analizy zakresu i środków niezbędnych na prace remontowo-naprawcze, opracowywanie programów zadań, opiniowanie wniosków w zakresie remontów i modernizacji w budynkach sądu okręgowego i sądów rejonowych.
Nadzór i kontrola nad jakością prac remontowo-naprawczych, odbiór prac po ich wykonaniu w budynkach sądu okręgowego i sądów rejonowych. Egzekwowanie od wykonawców wywiązywania się z obowiązków gwarancji jakości oraz rękojmi za wady po wykonanych robotach. Zlecanie przeprowadzania kontroli technicznych, okresowych przeglądów urządzeń i instalacji, niezbędnych prac konserwacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonywaniem, w budynkach sądu okręgowego i sądów rejonowych. Czynny udział w pracach komisji przetargowej, techniczno-ekonomicznej, odbioru robót, radach budowy, przeglądach okresowych/cyklicznych. Sporządzanie informacji, opracowywanie okresowych analiz, ocen, raportów i sprawozdawczości z zakresu działalności remontowej jednostki oraz współudział w opracowywaniu projektu budżetu.
Godziny pracy 7-13Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego pierwszego stopnia. Pełna zdolność do czynności prawnych. Nieposzlakowana opinia. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. Wymagania dodatkowe: Znajomość kodeksu cywilnego (Tytuł XV - Umowa o dzieło, Tytuł XVI - Umowy o roboty budowlane), przepisów prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych, m. in. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel, Outlook). Umiejętność posługiwania się dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz praktyka w procesie projektowania i kosztorysowania z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Umiejętność czytania przepisów i ich interpretowania, projektowania umów, redagowania pism urzędowych. Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej, pracy w zespole, rzetelność, dyspozycyjność. Dodatkowym atutem będzie umiejętność kosztorysowania robót budowalnych oraz posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowalnymi lub projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej


Miejsce pracy: Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny). 2. Własnoręcznie podpisane CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej. 3. Oświadczenia kandydata: - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, - o nieposzlakowanej opinii, - o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, - o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - o posiadaniu stanu zdrowia kandydata pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku. 4. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (druk na stronie internetowej www.olsztyn.so.gov.pl). 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe. 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie internetowej www.olsztyn.so.gov.pl). 7. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje. Konkurs składa się z trzech etapów: I etap selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. II etap praktyczny sprawdzian umiejętności. III etap rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze, pokój nr 6 w godzinach urzędowania sądu lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę konkursu (K-1100-4/20) w terminie do 25.02.2020 r. na adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/02/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Analityka , Praca IT - Bazy danych , Praca Finanse
do góry