Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/10/2019.

INSPEKTOR BRANŻY BUDOWLANEJ SEKCJI TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (NR 1466)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/1466


Obowiązki:

Zakres głównych obowiązków w szczególności:
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz sztuką budowlaną oraz finansowego rozliczania robót remontowych.
uczestnictwo w zarządzaniu nieruchomościami, proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań udzielania zamówień publicznych, pomoc w organizowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące, odbiór końcowy i rozliczanie robót budowlanych,
nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
nadzór nad prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości RZI w Bydgoszczy oraz zainstalowanych w obiektach urządzeń,
Analizowanie i opiniowanie:
a) protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane
b) kosztorysów inwestorskich (programów robót);
c) rocznych planów remontów i konserwacji sporządzonych przez terenowe organa infrastruktury;
d) programów organizacyjno - użytkowych;
e) opiniowanie potrzeb opracowania projektów budowlanych.
Kontrolowanie:
stosownie do przepisów wynikających
a) stanu technicznego obiektów z Ustawy Prawo budowlane;
b) przestrzegania przez użytkownika (administratora) zasad właściwej eksploatacji obiektów stosownie do wymogów Prawa budowlanego", instrukcji i przepisów resortowych;
c) właściwego, zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania obiektów; prowadzenia dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.
d) prowadzenia dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • do kierowania robotami budowlanymi w opisanej specjalności
  • prawo jazdy kat.B

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), budowlane

Zawód:

  • Inspektor budowlany (wymagany staż - lata: 5)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania konieczne: wykształcenie - wyższe budowlane staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (również przy obiektach zabytkowych) obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel) umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych Wymagania pożądane: umiejętność analitycznego myślenia uprawnienia w zakresie prowadzenia nadzoru przy obiektach zabytkowych umiejętność planowania i organizacji pracy odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych odporność na stres


Miejsce pracy: Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 5

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV ------------------ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej /oraz przyszłych* rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Niewłaściwe wykreślić ------------------ Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy 85-915, ul Podchorążych 33, reprezentowany przez Szefa Zarządu, zwany dalej Zarządem. I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: rzibydgoszcz.iod@ron.mil.pl lub w siedzibie Zarządu. II. Cele i podstawy przetwarzania Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22 kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO), 5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). III. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanych powyżej w pkt II. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. IV. Okres przechowywania danych 1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, 2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, 3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody. V. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I. ------------------ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej listownie na adres RZI Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz 85-915, ul. Podchorążych 33, w kancelarii, w zamkniętej, podpisanej kopercie.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta

Wynagrodzenie brutto: od 3 300 PLN


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
15/03/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Elektronika / Telekomunikacja , Praca Praca na produkcji
do góry