Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/10/2021.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/2920


Obowiązki:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Brygadzie; udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Brygady; udział w opracowywaniu wewnętrznych wytycznych, rozkazów regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków powstałych w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej/wypadków przy pracy; udział w opracowywaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z pełnioną służbą lub wykonywaną pracą; prowadzenie szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego) w dziedzinie BHP z żołnierzami i pracownikami; inne obowiązki zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (par. 2 ust. 1). praca na stanowisku podległym kierownikowi sekcji BHP.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, techniczne

Pozostałe wymagania:

  • Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:posiadać minimum zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (par. 4 ust. 2 pkt 1);umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, poczty elektronicznej);dokładność, skrupulatność, zaangażowanie;posiadanie obywatelstwa polskiego;niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.Dodatkowe:znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie służby bhp;


Miejsce pracy: Kawalerijska 70, 15-325 Białystok, powiat: m. Białystok, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na adres Jednostki Wojskowej 5442 w Białymstokuul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok do dnia 22.10.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego),z dopiskiem INSPEKTOR BHPLiczy się data stempla pocztowego.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektronicznąDokumenty aplikacyjne składają się z:1)listu motywacyjnego;2)CV;3)kserokopii świadectw pracy;4)kserokopii dyplomów potwierdzających wykształcenie;5)kserokopii zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, itp.;6)oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;7)Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV lub list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz zatrudnienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)8)innych dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności.Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 07.00 12.00 pod numerem telefonu 261 398 271Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrzone. Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
13/10/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Ochrona
do góry